uniunea centrala

Uniunea Centrală

 

Uniunea centrală a cooperativelor de consum (Moldcoop) este uniune a cooperativelor de consum şi/sau a uniunilor teritoriale, creată pe principiul liberei asocieri.

 

Uniunea centrală se constituie pe principiul liberei asocieri, în temeiul hotărîrilor adoptate de organele supreme de conducere ale organizaţiilor cooperatiste de consum.

Uniunea centrală este deschisă tuturor organizaţiilor cooperatiste de consum din Republica Moldova.

Organizaţiile cooperatiste asociate în uniune centrală:

– beneficiază de asistenţă şi de avantajele activităţii în uniune centrală;

– beneficiază cu prioritate de serviciile întreprinderilor cooperatiste ale uniunii centrale;

– participă la activitatea organelor de conducere şi de control ale uniunii centrale;

– adresează organelor de conducere şi de control ale uniunii centrale cereri, sesizări şi propuneri referitoare la îmbunătăţirea activităţii cooperaţiei de consum;

– participă la activităţile uniunii centrale care prezintă interes pentru activitatea proprie;

– beneficiază de alte drepturi, înlesniri şi facilităţi prevăzute de prezenta lege şi de statutul uniunii centrale.

Uniunea centrală:

– reprezintă şi apără în instanţă judecătorească, în alte autorităţi publice, în relaţiile cu Alianţa Cooperatistă Internaţională şi cu alte organisme internaţionale, interesele economice, juridice şi sociale ale organizaţiilor cooperatiste asociate;

– activează în bază de statut, realizează obiectivele şi interesele comune ale organizaţiilor cooperatiste asociate;

– satisface necesităţile organizaţiilor cooperatiste asociate;

– realizează interesele proprii, potrivit statutului şi hotărîrilor organelor sale de conducere;

– elaborează strategia, programele de dezvoltare a cooperaţiei de consum, de executare a hotărîrilor adoptate de congres şi le traduce în fapt.

Uniunea centrală este în drept să realizeze obiectivele cooperativei de consum, precum şi:

– efectuează studii şi analize asupra evoluţiei mişcării cooperatiste şi fenomenelor ei specifice pentru a ajuta organizaţiile cooperatiste asociate, întreprinderile proprii să-şi perfecţioneze activitatea şi să pună în aplicare strategia elaborată;

– organizează şi urmăreşte aplicarea legilor, altor acte normative, a hotărîrilor proprii de către toate organizaţiile cooperatiste asociate, respectînd principiul autonomiei şi specificul lor, valorile şi principiile cooperatiste, recunoscute pe plan internaţional, prevederile statutare, luînd măsuri de prevenire şi înlăturare a încălcării acestora;

-stabileşte raporturi cu organizaţii cooperatiste din alte ţări, precum şi cu organizaţii cooperatiste internaţionale;

– colaborează la iniţierea şi la elaborarea proiectelor de legi şi de alte acte normative care privesc activitatea cooperaţiei de consum;

– emite, pentru organizaţiile cooperatiste asociate, recomandări privind structura organizatorică, salarizarea şi normarea muncii, constituirea şi utilizarea de fonduri specifice cooperaţiei de consum;

– exercită control economic şi financiar, îndrumează şi supraveghează persoanele juridice din cadrul cooperaţiei de consum, le acordă asistenţă tehnico-economică şi de specialitate;

– realizează, în comun cu organizaţiile cooperatiste asociate, obiective de interes general;

– iniţiază şi negociază, cu organizaţii cooperatiste din alte ţări sau cu parteneri externi, acorduri şi alte înţelegeri de cooperare internaţională, orientează activitatea cooperaţiei de consum în acest domeniu;

– organizează studierea tendinţelor pieţei interne şi externe, dă recomandările de rigoare;

– organizează şi coordonează învăţămîntul cooperatist, instruirea şi perfecţionarea personalului din cooperaţia de consum;

– organizează sistemul informaţional, elaborează metodologia de evidenţă tehnico-operativă, statistică şi contabilă a unităţilor cooperaţiei de consum;

– organizează rezolvarea, de către arbitrii săi, a litigiilor dintre organizaţiile cooperatiste asociate;

– editează materiale publicitare ce ţin de domeniul cooperaţiei de consum;

– desfăşoară şi alte activităţi legale, conform prevederilor statutare, intereselor şi sarcinilor cooperaţiei de consum.

 

Comments are closed.