Legea Cooperației de Consum

 

Legea Republicii Moldova Nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial, 14 decembrie 2000, nr.154-156, p. I, art. 1156)

 

Considerind cooperatia   de  consum  drept  un  important  element  in sistemul economic,  cu un profund caracter social si cu o mare  diversitate de  activitati,  pornind de la necesitatea asigurarii unei baze legislative pentru organizarea si  functionarea  cooperatiei  de  consum  in  Republica Moldova,  in  temeiul  articolului  72  alin.  (3) lit.  r) din Constitutia

Republicii Moldova,

Parlamentul adopta prezenta lege organica.

 

TITLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Capitolul I

Notiuni

 

Articolul 1. Notiuni principale

In sensul prezentei legi, urmatoarele notiuni principale semnifica: cooperativa de consum – asociatie autonoma si independenta de personae fizice,  creata  pe  principiul liberului consimtamint,  prin cooperarea de parti sociale ale  membrilor  sai,  care  desfasoara  activitati  economice pentru satisfacerea intereselor acestora si necesitatii lor de consum; uniune teritoriala  a cooperativelor de consum (denumita in continuare uniune  teritoriala)  –  uniune  a  cooperativelor  de  consum,  creata  pe principiul teritorial si al liberei asocieri; uniune centrala  a  cooperativelor  de  consum (denumita in continuare uniune centrala) – uniune a cooperativelor de  consum  si/sau  a  uniunilor teritoriale, creata pe principiul liberei asocieri; organizatie cooperatista  de  consum  – cooperativa de consum,  uniune teritoriala, uniune centrala; organizatie cooperatista asociata – organizatie cooperatista de consum asociata la uniunea teritoriala si/sau la uniunea centrala; intreprindere cooperatista  –  intreprindere  cu  statut  de  persoana juridica,  infiintata  de  organizatia  cooperatista   de   consum,   intru realizarea scopurilor si sarcinilor ei,  ca intreprindere comerciala,  care desfasoara activitati conform legislatiei si propriului statut; cooperatie de consum – sistem de organizatii cooperatiste de consum si de  intreprinderi  cooperatiste,  menit sa satisfaca necesitatile membrilor acestor organizatii, precum si ale celorlalte categorii de consumatori; membru cooperator – persoana fizica detinatoare a cel putin unei parti sociale subscrise in fondul partilor sociale al cooperativei de consum; organe supreme   de   conducere   –   adunarea  generala  a  membrilor cooperatori  –  in  cazul  cooperativei  de  consum;  conferinta  membrilor asociati – in cazul uniunii teritoriale;  congresul cooperatiei de consum – in cazul uniunii centrale; organe de conducere si de control – organele supreme de conducere  ale organizatiei  cooperatiste  de consum;  consiliul de administratie;  biroul executiv; comisia de cenzori; taxa de inscriere – suma care trebuie platita obligatoriu la inscriere in organizatia cooperatista de consum; cotizatie de  membru  – defalcari in forma de cotizatie de asociere pe care organizatia cooperatista asociata trebuie sa le verse  obligatoriu  in contul uniunii teritoriale si/sau al uniunii centrale; parte sociala  –  aportul  patrimonial in bani al membrului cooperator si/sau al organizatiei cooperatiste asociate la fondul partilor sociale  al organizatiei cooperatiste de consum; proprietate a   cooperatiei   de   consum  –  bunurile  organizatiilor cooperatiste de consum inregistrate in bilanturile acestora.

Capitolul II

Sarcini si obiective

 

Articolul 2. Scopul prezentei legi Scopul prezentei  legi  consta   in   stabilirea   bazelor   juridice, economice,  sociale  si  administrative de constituire si de activitate ale cooperatiei de consum in Republica Moldova.

Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi

(1) Prevederile  prezentei  legi  se  aplica  tuturor   organizatiilor cooperatiste   de   consum,   membrilor   cooperatori  si  intreprinderilor cooperatiste.

(2) Relatiile care nasc din procesul de constituire a  cooperatiei  de consum  si  din  activitatea  ei  sint  reglementate  de prezenta lege,  de prevederile Constitutiei,  ale actelor  internationale  la  care  Republica Moldova este parte,  ale Codului civil, de alte acte legislative, precum si de statutele organizatiilor cooperatiste de consum.

(3) Prevederile prezentei legi nu se aplica cooperativelor care au  un alt  fel  de statut decit cel al cooperativei de consum si nici persoanelor juridice a caror constituire si a caror  activitate  sint  reglementate  de prevederile unor alte acte legislative.

(4) Utilizarea  sintagmelor  cooperatie  de  consum  si cooperativa de consum in denumirile unor alte persoane juridice nu se admite.

Articolul 4. Organizatia cooperatista de consum si sarcinile ei principale

(1) Organizatia    cooperatista   de   consum   este   o   organizatie neguvernamentala  si  necomerciala  care  desfasoara  activitate  economica pentru   satisfacerea   necesitatilor   si  intereselor  membrilor  sai  in conformitate cu prezenta lege si cu propriul statut.

(2) Unele genuri de activitate economica ale organizatiei cooperatiste de  consum  se desfasoara in baza de licenta eliberata conform legislatiei. Disponibilitatile mobile si imobile ale organizatiei cooperatiste de consum sint    valorificate   direct   sau   prin   intermediul   intreprinderilor cooperatiste.

(3) Sarcinile principale ale organizatiei cooperatiste de consum sint:

 1. a) satisfacerea intereselor si necesitatilor membrilor cooperatori;
 2. b) crearea si dezvoltarea infrastructurii, extinderea cooperatiei de consum;
 3. c) protectia consumatorului;
 4. d) exercitarea de influenta asupra politicii de consum;
 5. e) alte sarcini, conform legislatiei si statutului ei.

 

Articolul 5. Activitatea economica externa

(1) Organizatiile   cooperatiste   de  consum  pot  intretine  relatii internationale directe in domeniul lor,  pot incheia contracte cu  personae fizice  si  juridice  din strainatate.  Aceste relatii sint reglementate de prezenta lege si de tratate internationale la care Republica  Moldova  este parte.  In  cazul  in  care  tratatele internationale contin alte prevederi decit  cele  din  prezenta  lege,  prioritate  au  prevederile   tratatelor internationale.

(2) In relatiile economice internationale,  organizatiile cooperatiste de consum sint responsabile de obligatiile lor in conditiile contractuale.

(3) Pentru a-si reprezenta,  proteja si  promova  interesele  in  alte state,   organizatiile   cooperatiste   de   consum   pot   infiinta  acolo reprezentante permanente sau temporare.

(4) reprezentantele organizatiilor cooperatiste de consum sint fondate si activeaza in baza legislatiei statelor in care isi au sediul.

(5) reprezentantele  organizatiilor  cooperatiste  de consum acorda si asistenta informationala si de consultanta.

(6) Activitatea  economica  externa  a  cooperatiei  de  consum   este transparenta. Nu se fac publice datele care constituie secret comercial.

 

Capitolul III

Principiile activitatii cooperatiei de consum

 

Articolul 6. Libera asociere

(1) Persoanele  fizice  se  pot  asocia  in  cooperative  de consum si retrage din ele in mod benevol.

(2) Organizatiile cooperatiste de  consum  se  pot  asocia  in  uniune teritoriala  si/sau  in  uniune  centrala  si  retrage  din  ele in baza de hotarire a organului lor suprem de conducere.

(3) Organizatiile  cooperatiste  de  consum  sint   deschise   tuturor persoanelor  capabile sa utilizeze servicii in cadrul cooperatiei de consum si sa-si asume responsabilitatea de membru cooperator  sau  de  organizatie cooperatista asociata.

 

Articolul 7. Colegialitatea

(1) Raporturile  dintre  membrii  cooperatori  si dintre organizatiile cooperatiste de consum  se  bazeaza  pe  principiul  colegialitatii  si  al colaborarii.

(2) In  organizatia  cooperatista  de consum,  deciziile se iau in mod colegial (prin vot).

 

Articolul 8. Democratismul

(1) Organizatia  cooperatiei de consum este o organizatie democratica, controlata de membrii sai care participa activ la  determinarea  strategiei de  dezvoltare  si  la luarea de decizii (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(2) Intru realizarea principiului democratismului, este indispensabila respectarea riguroasa a urmatoarelor reguli:

 1. a) fiecare membru cooperator  detine  dreptul  unui  singur  vot  in adunarea  generala a membrilor cooperatori,  indiferent de numarul partilor sociale subscrise;
 2. b) fiecare reprezentant al organizatiei cooperatiste asociate detine dreptul unui singur vot in organul suprem de conducere al uniunii;
 3. c) organele de conducere si de control ale organizatiei cooperatiste de consum prezinta dari de seama organului suprem de conducere;
 4. d) membrii cooperatori si reprezentantii organizatiilor cooperatiste asociate  participa  in  mod liber la alegerea organelor de conducere si de control ale organizatiei cooperatiste de consum.

(3) Membrii   cooperatori   exercita   controlul   asupra  mijloacelor organizatiei  pe  principii  democratice  si  egale  (introdus  prin  Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

 

Articolul 9. Egalitatea

(1) Membrii cooperatori sint egali  in  drepturi,  fara  deosebire  de rasa,   nationalitate,   origine   etnica,  limba,  religie,  sex,  opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

(2) Membrii cooperatori  au  drepturi  egale  in  a  fi  promovati  in organele  de  conducere  si  de  control ale organizatiilor cooperatiste de consum. (Conform Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003 in titlul articolului 9,

cuvintele “si nediscriminarea” se exclud).

Articolul 10. Publicitatea

(1) Activitatea organizatiei cooperatiste de consum este transparenta.

(2) In  caz de examinare a problemelor ce constituie secret ocrotit de lege,  organul de conducere al organizatiei cooperatiste  de  consum  poate hotari  ca  unele  sedinte  sa  fie inchise si unele decizii sa nu fie date publicitatii (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(3) Membrii cooperatori  si  organizatiile  cooperatiste  asociate  au acces liber la informatia detinuta de organele de conducere si de control.

Articolul 11. Mutualitatea

(1) Membrii  cooperatori  si  organizatiile  cooperatiste  asociate se sustin reciproc si beneficiaza de facilitatile stabilite de  prezenta  lege si de statutele organizatiilor cooperatiste de consum din care fac parte.

(2) Organizatiile  cooperatiste  de  consum  isi  deservesc membrii si sustin miscarea cooperatista prin conlucrarea structurilor la nivel  local, national si international.

Articolul 12. Contributivitatea

(1) Membrii   cooperatori   si   organizatiile  cooperatiste  associate participa pe baza de egalitate,  la activitatea organizatiilor cooperatiste de   consum,   la   formarea   de  capital  si  la  controlul  activitatii,operatiunilor si tranzactiilor efectuate de aceste organizatii.

(2) Membrii  cooperatori  si   organizatiile   cooperatiste   associate contribuie   la  dezvoltarea  organizatiilor  cooperatiste  de  consum,  la acumularea de rezerve,  la sustinerea altor activitati aprobate de organelle de conducere.

Articolul 13. Raporturile dintre membrii cooperatori si organizatiile cooperatiste de consum

(1) Membrii cooperatori si organizatiile  cooperatiste  asociate  sint obligati   sa  respecte  prevederile  statutare  si  sa  execute  deciziile organelor de conducere.

(2) Organizatiile cooperatiste de consum participa  la  instruirea  si pregatirea profesionala a membrilor cooperatori si a angajatilor.

Articolul 14. Colaborarea si dezvoltarea

(1) Organizatiile cooperatiste de consum colaboreaza intre ele, precum si cu parteneri economici din tara si din strainatate, promovind o politica de extensiune economica interna si externa.

(2) Organizatiile   cooperatiste   de   consum  tind  spre  dezvoltare continua.

(3) Organizatiile  cooperatiste  de  consum  au  la  baza  principiile internationale  cooperatiste,  dezvoltate  prin  prezenta lege si statutele proprii.

Capitolul IV

Statul si cooperatia de consum

Articolul 15. Relatiile dintre stat si cooperatia de consum

(1) Cooperatia  de  consum   isi   desfasoara   activitatea   in   mod independent,  conform  unor  programe  proprii  de  dezvoltare economica sisociala.

(2) Statul   sprijina   cooperatia   de   consum   prin   crearea   si perfectionarea bazei ei juridice,  prin promovarea unei politici fiscale si vamale favorabile activitatii organizatiilor cooperatiste de consum.

(3) Se  interzice  imixtiunea  autoritatilor  publice  in  activitatea economica,  financiara  si  de alta natura a organizatiilor cooperatiste de consum.

(4) Relatiile  dintre  organizatiile   cooperatiste   de   consum   si autoritatile   publice   se  bazeaza  pe  prevederile  legislatiei  si  ale acordurilor incheiate intre parti.

(5) Actele emise si orice alte actiuni ale autoritatilor publice  care lezeaza  drepturile  si interesele legitime ale organizatiilor cooperatiste de consum pot fi contestate in modul stabilit.

(6) Prejudiciul  cauzat  organizatiilor  cooperatiste  de  consum   de autoritatile publice este reparat in modul stabilit.

Articolul 16. Evidenta si darile de seama

(1) Organizatiile cooperatiste de consum tin evidenta activitatii lor, intocmesc  dari  de  seama  contabile,  financiare  si  statistice,   fiind responsabile  de  veridicitatea datelor.  Prezentarea de date neveridice in darile de seama atrage raspunderea stabilita de legislatie.

(2) Nici  o  autoritate   publica   nu   poate   cere   organizatiilor cooperatiste de consum sa prezinte dari de seama sau informatii neprevazute de legislatie.

Articolul 17. Controlul asupra organizatiilor cooperatiste de consum

(1) Controlul  asupra  organizatiilor  cooperatiste  de  consum   este exercitat  de  autoritatile  administratiei  publice  cu functii de control general sau special,  in limitele competentei lor,  pe aceleasi baze ca  si asupra altor organizatii necomerciale.

(2) Exercitarea  de  control  asupra  organizatiilor  cooperatiste  de consum  si  intreprinderilor  cooperatiste  nu  trebuie  sa   le   afecteze activitatea.  Poate  fi efectuat concomitent,  de toate organele de control abilitate, un control complex cel mult o data in an.

Articolul 18. Facilitatile acordate cooperatiei de consum

(1) Regimul inregistrarii de stat  a  organizatiilor  cooperatiste  de consum   este   supus  unor  reglementari  speciale,  conform  prevederilor prezentei legi.

(2) Organizatiile   cooperatiste   de   consum   si    intreprinderile cooperatiste sint asimilate subiectilor micului business.

(3) Autoritatile administratiei publice:

 1. a) elaboreaza si implementeaza  programe  speciale  de  sustinere  a cooperatiei de consum;
 2. b) creeaza organizatiilor cooperatiste de consum si intreprinderilor cooperatiste    conditii   pentru   comercializarea,   inclusiv   exportul, productiei;
 3. c) asigura organizatiilor cooperatiste de consum si intreprinderilor cooperatiste asistenta informationala si consultanta.

(4) Organizatia  cooperatista de consum si intreprinderea cooperatista beneficiaza:

 1. a) de dreptul de  a  nu  varsa la buget impozitul pentru inlesnirile acordate anterior,  in cazul in care activitatea lor inceteaza in urma unei hotariri legale;
 2. b) de alte inlesniri, scutiri si privilegii stabilite de autoritatile administratiei publice de resort (in redactia  Legilor  523-XV  din  11 octombrie 2001; Nr.646-XV din 16 noiembrie 2001). (Conform Legii Nr.155-XVI din 21 iulie 2005 litera a) se exclude,  iar literele b) si c) devin literele a) si b).

(5) Institutiile  de invatamint fondate de organizatii cooperatiste de consum beneficiaza de aceleasi drepturi si facilitati ca si cele de stat.

 

TITLUL II

COOPERATIVA DE CONSUM

 

Capitolul V

Constituirea cooperativei de consum

Articolul 19. Locul constituirii

(1) Cooperativa de consum se poate constitui  pe  raza  teritoriala  a unei sau a mai multor localitati.

(2) In  aceeasi localitate pot functiona una sau mai multe cooperativede consum.

 

Articolul 20. Infiintarea cooperativei de consum

(1) Cooperativa de consum se infiinteaza  prin  hotarire  adoptata  de adunarea de constituire, la care trebuie sa participe cel putin 7 persoane.

(2) La adunarea de constituire:

 1. a) se intocmeste lista  persoanelor  care  depun parti sociale si se indica numarul de parti sociale subscrise;
 2. b) se adopta statutul cooperativei de consum;
 3. c) se aleg organele de conducere si de control ale  cooperativei  de consum;
 4. d) se solutioneaza alte probleme vizind constituirea cooperativei de consum si demararea activitatii ei.

(3) Hotarirea   adunarii   de   constituire    se    consemneaza    in procesul-verbal  al  adunarii  si se semneaza de presedintele si secretarul adunarii.

Articolul 21. Organizarea activitatii

Organizarea activitatii cooperativei de  consum  se  reglementeaza  de prezenta lege si de statutul ei, elaborat pe baza unui statut-cadru.

Capitolul VI

Membrii cooperatori

Sectiunea 1. Criterii generale

Articolul 22. Conditiile de dobindire a calitatii de membru cooperator

(1) Poate fi membru cooperator orice persoana fizica cu capacitate  de exercitiu  care  a  implinit  16  ani  (in  redactia  Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(2) Calitatea  de  membru   cooperator   nu   este   conditionata   de participarea la munca in cooperativa respectiva.

(3) In  statutul  cooperativei  de  consum  pot  fi  stabilite si alte conditii de dobindire si pastrare a calitatii de membru cooperator.

Articolul 23. Inscrierea in cooperativa de consum

(1) Pentru a fi inscrisa in cooperativa de consum,  persoana depune  o cerere in care indica:

 1. a) numele si prenumele;
 2. b) domiciliul;
 3. c) locul de munca sau de studii;
 4. d) numarul partilor sociale pe care doreste sa le subscrie, precum si suma pe care o depune in contul lor;
 5. e) data depunerii cererii.

(2) In cerere,  semnatarul va face mentiunea ca a luat  cunostinta  de prevederile  statutului  cooperativei  de  consum,  ca  le recunoaste si se obliga sa le respecte.

(3) La inscriere,  persoana plateste taxa de inscriere si  depune  cel putin 50 la suta din valoarea unei parti sociale.

(4) Restanta partii sociale se depune in termenul stabilit de statutul cooperativei de consum.

(5) Cererea de  inscriere  se  aproba  de  catre  biroul  executiv  al cooperativei  de  consum si nu poate fi respinsa decit daca solicitantul nu indeplineste  conditiile  prevazute  in  prezenta  lege  si   in   statutul cooperativei.

(6) Decizia   biroului   executiv   asupra  cererii  de  inscriere  in cooperativa de consum se comunica  oral  sau  in  scris  solicitantului  in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

(7) Solicitantul respins are dreptul de a face contestatie la adunarea generala a membrilor cooperatori imediat urmatoare.

Articolul 24. Conditiile speciale privind calitatea de membru cooperator

(1) Nu poate fi membru cooperator persoana fizica ale  carei  interese sint contrare celor ale cooperativei de consum sau care le face concurenta.

(2) In  statutul  cooperativei  de  consum  pot  fi  stabilite si alte conditii speciale privind calitatea de membru cooperator.

Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiilemembrului cooperator

Articolul 25. Drepturile

(1) Membrul cooperator:

 1. a) beneficiaza de dreptul de a vota, de a alege si de a fi  ales  in organele de conducere si de control ale cooperativei de consum;
 2. b) participa la activitatea organelor de conducere si de control ale cooperativei de consum;
 3. c) poate propune masuri de imbunatatire a activitatii cooperativei de consum, a  organelor  ei  de  conducere  si  de  control,  de  lichidare a neajunsurilor;
 4. d) are prioritate la cumpararea de marfuri  si  la  beneficierea  de servicii in cadrul cooperatiei de consum;
 5. e) poate fi angajat in mod preferential in organizatiile cooperatiste de consum si intreprinderile cooperatiste, dupa profesie si calificare;
 6. f) poate fi trimis la studii in institutii cooperatiste de invatamint;
 7. g) se poate retrage din cooperativa de consum;
 8. h) beneficiaza de alte avantaje materiale si social-culturale aferente activitatii in cooperativa de consum.

(2) Prin  statutul cooperativei de consum si prin hotaririle organelor ei de conducere pot fi stabilite membrului  cooperator  si  alte  drepturi, prioritati sau/si inlesniri.

 

Articolul 26. Obligatiile

(1) Membrul cooperator are urmatoarele obligatii:

 1. a) sa cunoasca si  sa  respecte statutul cooperativei de consum,  sa indeplineasca hotaririle organelor ei de conducere si de control;
 2. b) sa depuna in termen si in modul stabilit partile sociale subscrise;
 3. c) sa aiba grija de bunurile cooperativei de consum.

(2) Prin statutul cooperativei de consum si prin  hotaririle  adoptate de  organele  ei de conducere pot fi stabilite membrului cooperator si alte obligatii.

(3) Pentru activitatea cooperativei  de  consum,  membrii  cooperatori poarta raspundere in limitele partilor sociale subscrise si depuse.

Sectiunea a 3-a. Incetarea calitatii de membru cooperator

Articolul 27. Cazurile de incetare a calitatii de membru cooperator Calitatea de   membru   cooperator  inceteaza  in  caz  de  retragere, excludere, deces al persoanei sau de incetare a activitatii cooperativei de consum.

 

Articolul 28. Retragerea din cooperativa de consum

(1) Pentru  a  se retrage din cooperativa de consum membrul cooperator depune cerere la biroul executiv.  Cererea poate fi retrasa in orice moment pina la emiterea hotaririi de restituire a partilor sociale.

(2) Procedura de retragere din cooperativa de consum este stabilita in statutul ei.

(3) Hotarirea asupra retragerii din cooperativa de consum  este  emisa de  biroul executiv si se aduce la cunostinta organului suprem de conducere al acesteia.

(4) In  cazul  retragerii  din  cooperativa   de   consum,   membrului cooperator i se restituie partile sociale,  din care se retine partea ce ii revine din paguba suportata de cooperativa de  consum,  potrivit  ultimului bilant contabil aprobat de organul suprem de conducere al acesteia.

Articolul 29. Excluderea din cooperativa de consum

(1) Membrul cooperator poate fi exclus din cooperativa de consum daca:

 1. a) nu depune in termen nici o parte sociala subscrisa;
 2. b) nu mai intruneste conditiile pentru a fi membru cooperator;
 3. c) savirseste infractiuni si/sau contraventii in dauna cooperativei;
 4. d) nu-si indeplineste obligatiile statutare;
 5. e) activeaza contrar intereselor celorlalti membri cooperatori sau ale cooperatiei de consum;
 6. f) in alte cazuri prevazute de statutul cooperativei de consum.

(2) Hotarirea de excludere din cooperativa de consum este adoptata  de adunarea  generala  a  membrilor  cooperatori.  Hotarirea in cauza poate fi atacata in  instanta  de  judecata  (in  redactia  Legii  Nr.61-XV  din  21 februarie 2003).

(3) Hotarirea de excludere,  adoptata de adunarea generala a membrilor cooperatori,  se  remite  recomandat,  in  termen  de 30 de zile de la data aprobarii,  membrului cooperator exclus.  Daca acesta nu  poate  fi  gasit, hotarirea  se  da publicitatii (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(4) In   cazul   excluderii   din  cooperativa  de  consum,  membrului cooperator i se restituie,  la cerere,  partile sociale, din care se retine partea  ce ii revine din paguba suportata de cooperativa potrivit ultimului bilant contabil aprobat de organul suprem de conducere al acesteia. (Conform Legii  Nr.61-XV  din  21  februarie  2003  la  articolul   29 alineatul (3) se exclude, iar alineatele (4) si (5) devin alineatele (3) si (4).

Articolul 30. Incetarea calitatii de membru cooperator in caz de deces

(1) Calitatea de membru cooperator a persoanei decedate  inceteaza  la data  decesului,  iar  drepturile  succesorilor  ei  se  stabilesc  in baza bilantului contabil de la sfirsit de an.

(2) Hotarirea asupra incetarii calitatii de membru cooperator  in  caz de  deces  este emisa de biroul executiv si se aduce la cunostinta adunarii generale a membrilor cooperatori.

(3) In caz de deces  al  membrului  cooperator,  mostenitorii  lui  au dreptul la restituirea partilor sociale.

Capitolul VII

Activitatea cooperativei de consum

Articolul 31. Obiectivul activitatii cooperativei de consum

(1) Obiectivul activitatii cooperativei de consum consta in principal, in urmatoarele:

 1. a) comertul cu amanuntul, cu ridicata si de consignatie;
 2. b) alimentatia publica;
 3. c) achizitionarea produselor agricole,   materiilor   prime  si  a produselor de alta natura;
 4. d) producerea marfurilor de larg consum;
 5. e) activitatea de asigurare, activitatea hoteliera, turismul intern si extern, prestarea de alte servicii;
 6. f) activitatea investitionala;
 7. g) infiintarea de institutii  medicale,  balneo-climaterice  si  de recuperare a sanatatii pentru membrii cooperatori si pentru alte  categorii de consumatori;
 8. h) actiuni cultural-educative si   sportive,   sponsorizarea   unor manifestari culturale, stiintifice, tehnice, sportive;
 9. i) infiintarea de institutii  de  invatamint  pentru  cooperatia  de consum, dezvoltarea si intretinerea lor;
 10. j) pregatirea de personal pentru cooperativa de consum, perfectionarea lui;
 11. k) activitatea economica externa, promovarea parteneriatului economic cu organizatii cooperatiste din strainatate;
 12. l) exportul si importul de marfuri, de produse si servicii, schimbul de marfuri cu organizatii cooperatiste,  cu persoane fizice si juridice din strainatate.

(2) In  statutul  cooperativei  de  consum  pot  fi  prevazute si alte activitati neinterzise de legislatie.

Articolul 32. Drepturile cooperativei de consum

(1) Cooperativa de consum este in drept:

 1. a) sa posede, sa foloseasca si sa dispuna,  in conditiile legii,  de bunurile din proprietatea sa pentru scopurile si sarcinile proprii,  precum si ale cooperatiei de consum;
 2. b) sa desfasoare activitati   pentru   satisfacerea  necesitatilor membrilor cooperatori;
 3. c) sa desfasoare activitate  de  intreprinzator  pentru   realizarea scopurilor si sarcinilor proprii, precum si ale cooperatiei de consum;
 4. d) sa aiba filiale  si  alte  structuri,  sa  creeze  intreprinderi cooperatiste si sa le administreze, in modul prevazut de legislatie;
 5. e) sa participe la  fondarea  unor  subiecti   ai   activitatii   de intreprinzator;
 6. f) sa-si creeze diferite fonduri,  in conditiile prezentei legi,  in conformitate cu prevederile statutare si cu legislatia;
 7. g) sa ia imprumuturi si credite de la membrii cooperatori, de la alte organizatii cooperatiste de consum, de la persoane fizice sau juridice;
 8. h) sa acorde imprumuturi  membrilor cooperatori in modul stabilit delegislatie si de statutul sau;
 9. i) sa desfasoare activitati economice externe si sa intretina relatii economice cu parteneri straini;
 10. j) sa atace actele autoritatilor publice care ii lezeaza drepturile si interesele;
 11. k) sa se asocieze in uniune si sa se retraga din ea;
 12. l) sa coopereze cu  organizatii  similare,  cu  persoane  fizice  si juridice din tara si strainatate,  sa participe la capitalul social al unor unitati comerciale.

(2) In statutul cooperativei  de  consum  pot  fi  prevazute  si  alte drepturi ale ei.

 

Capitolul VIII

ORGANELE DE CONDUCERE ALE COOPERATIVEI DE CONSUM

Articolul 33. Organele de conducere

(1) Organele de conducere ale cooperativei de consum sint:

 1. a) adunarea generala a membrilor cooperatori (denumita in continuare adunare generala);
 2. b) consiliul de administratie;
 3. c) biroul executiv.

(2) Pentru cooperativa de consum cu pina la 300  de  membri  inclusiv, atributiile  consiliului  de  administratie  pot  fi exercitate de adunarea generala si de biroul executiv  daca  prevederile  statutare  nu  stabilesc altfel.

Sectiunea 1. Adunarea generala

Articolul 34. Participantii la adunarea generala

(1) Adunarea  generala  a  cooperativei  de  consum  cu pina la 300 de membri inclusiv este  alcatuita  din  totalitatea  de  membri  inscrisi  in cooperativa daca statutul ei nu prevede altfel.

(2) La  adunarea  generala  a  cooperativei  de consum cu peste 300 de membri sau a cooperativei de consum care isi desfasoara activitatea pe raza mai  multor  localitati  vor  participa  reprezentanti  alesi  din sectoare cooperatiste,  in baza normelor de reprezentare stabilite de  consiliul  de administratie.

(3) Hotaririle  adunarii  generale,  ca  organ  suprem de conducere al cooperativei de consum,  adoptate in conformitate cu prezenta  lege  si  cu prevederile   statutare,   sint  obligatorii  pentru  celelalte  organe  de conducere si control, pentru toti membrii cooperatori.

Articolul 35. Adunarea generala

(1) Adunarea generala poate fi:

 1. a) ordinara, convocindu-se de drept o data pe an, in termen de 30 de zile de la incheierea bilantului contabil anual;
 2. b) extraordinara, care se tine ori de cite ori este nevoie.

(2) Adunarea generala este deliberativa daca la ea participa cel putin jumatate  din  membrii  cooperatori  sau  din  reprezentantii   alesi   din sectoarele cooperatiste (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(3) Hotarirea  adunarii  generale  se  ia cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor cooperatori sau reprezentantilor prezenti la adunare.

(4) Adunarea  generala  ordinara  este  convocata  de   consiliul   de administratie  sau  de  biroul  executiv  in  cazul in care acesta exercita atributiile consiliului de administratie.

(5) Adunarea generala extraordinara este  convocata  de  consiliul  de administratie (biroul executiv) din oficiu la cererea biroului executiv,  a comisiei de cenzori sau a cel putin 1/3 din numarul  membrilor  cooperatori sau din numarul reprezentantilor alesi din sectoarele cooperatiste.

(6) In  cazul  in care consiliul de administratie (biroul executiv) al cooperativei  de  consum  nu  convoaca  o  adunare  generala  ordinara  sau extraordinara, uniunea teritoriala sau uniunea centrala din care face parte cooperativa de consum este in drept sa convoace o astfel de adunare.

(7) Decizia privind convocarea adunarii generale se emite cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data adunarii.

(8) Modul  si  termenele de instiintare a membrilor cooperatori despre convocarea adunarii generale,  precum  si  modul  ei  de  desfasurare  sint stabilite in statutul cooperativei de consum.

Articolul 36. Atributiile adunarii generale

(1) Adunarea generala:

 1. a) adopta, modifica si completeaza statutul cooperativei de consum;
 2. b) alege si revoca   organele  de  conducere  si  de  control  ale cooperativei de consum,  reprezentantii in organul suprem de  conducere  al uniunii  la  care  este  asociata  cooperativa de consum,  supravegheaza si verifica activitatea acestora;
 3. c) aproba bilantul contabil, contul de venituri si cheltuieli;
 4. d) aproba, pe baza  bilantului  contabil  anual  si  a  concluziilor comisiei  de  cenzori,  drepturile  sau  avantajele  ce se acorda membrilor cooperatori,  modul  de  repartizare  a  profitului,  precum  si  modul  de acoperire a eventualelor pierderi;
 5. e) solutioneaza contestatiile privind  incetarea calitatii de membru cooperator;
 6. f) stabileste si modifica cuantumul taxei de inscriere si al partilor sociale;
 7. g) adopta programul de activitate al cooperativei de consum, bugetul de venituri si cheltuieli;
 8. h) aproba constituirea diferitelor fonduri ale cooperativei de consum si stabileste cuantumul lor;
 9. i) hotaraste asupra asocierii  cooperativei  de consum la uniuni ale cooperatiei de consum,  aproba strategia de colaborare  a  cooperativei  cu organizatii   similare,   cu  persoane  fizice  si  juridice  din  tara  si strainatate;
 10. j) hotaraste asupra dobindirii,   instrainarii   sau   transmiterii fondurilor  fixe  si  ia  masuri pentru acoperirea pierderilor suportate de cooperativa de consum;
 11. k) stabileste criteriile de  remunerare  a  membrilor  organelor  de conducere si de control ale cooperativei de consum;
 12. l) aproba schema de   incadrare  si  salarizare,  regulamentul  de salarizare a personalului cooperativei de consum;
 13. m) ridica mandatul reprezentantilor, alesi in sectoarele cooperatiste, care nu respecta  legislatia  si  prevederile  statutare  ori  care  sint inactivi;
 14. n) hotaraste asupra infiintarii de  intreprinderi  cooperatiste,  le aproba statutul, hotaraste asupra incetarii activitatii lor;
 15. o) aproba schimbarea sediului cooperativei de consum;
 16. p) hotaraste asupra incetarii activitatii cooperativei de consum;
 17. r) exercita alte atributii,   conform  legislatiei  si  statutului cooperativei de consum.

(2) De  competenta  exclusiva  a  adunarii  generale  tin  atributiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), e), i), j), k), o) si p).

Articolul 37. Sectorul cooperatist si adunarea de sector

(1) Cooperativele de consum cu peste 300 de membri sau a caror raza de activitate cuprinde mai multe localitati  pot  fi  impartite  in  sectoare. Sectoarele pot coincide sau nu cu unitatile administrativ-teritoriale.

(2) Adunarea  sectorului cooperatist este convocata de biroul executive al  cooperativei  de  consum  din  oficiu  sau  la   propunerea   membrilor cooperatori din sector. Modul si termenele de instiintare despre convocarea adunarii sectorului cooperatist,  precum si modul ei  de  desfasurare  sint stabilite in statutul cooperativei de consum.

(3) Adunarea  sectorului  cooperatist  este  deliberativa  daca  la ea participa cel putin jumatate din numarul membrilor cooperatori  din  sector (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(4) La  adunarea  sectorului  cooperatist   sint   alesi,   cu   votul majoritatii   celor  prezenti,  reprezentantii  sectorului  cooperatist  la adunarea generala.  Normele de reprezentare  a  sectorului  cooperatist  la adunarea   generala   sint  stabilite  de  consiliul  de  administratie  al cooperativei de consum.

(5) Hotarirea si procesul-verbal al adunarii de sector la care au fost alesi  reprezentantii sectorului cooperatist la adunarea generala,  semnate de presedintele si de secretarul adunarii, se prezinta adunarii generale.

(6) Durata  mandatului  reprezentantilor  sectorului  cooperatist   se stabileste  in  statutul  cooperativei de consum sau la adunarea sectorului cooperatist la care sint alesi.

Sectiunea a 2-a. Consiliul de administratie

Articolul 38. Consiliul de administratie

(1) Consiliul de  administratie  al  cooperativei  de  consum  conduce activitatea  acesteia  in  perioada  dintre adunarile generale.  Hotaririle consiliului de administratie sint obligatorii  pentru  biroul  executiv  si membrii cooperatori.

(2) Consiliul  de administratie al cooperativei de consum activeaza in baza statutului ei.

(3) Consiliul de administratie al cooperativei de consum se intruneste ori  de cite ori este necesar,  dar cel putin o data la 3 luni (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(4) Sedinta  consiliului  de  administratie  al cooperativei de consum este  deliberativa  daca  la  ea  participa  majoritatea  membrilor  alesi. Hotarirea  consiliului  de  administratie  se  adopta  cu votul majoritatii membrilor lui alesi.

(5) Consiliul  de  administratie al cooperativei de consum este condos de un presedinte,  care trebuie sa cunoasca sistemul cooperatiei de  consum si  sa  aiba o experienta de activitate in domeniul economic de cel putin 3 ani (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 39. Membrii consiliului de administratie

(1) Consiliul  de administratie al cooperativei de consum este ales de adunarea  generala  dintre  membrii  cooperatori.  Componenta  numerica   a consiliului de administratie, modul de alegere si termenul pentru care sint alesi membrii lui se stabilesc in statutul cooperativei.

(2) Nu pot fi alesi in consiliul de administratie al  cooperativei  de consum:

 1. a) rudele de pina la gradul al doilea inclusiv si afinii;
 2. b) persoana care desfasoara, pe cont propriu sau in numele unei alte persoane, activitate concurenta cooperativei de consum.

(3) Nerespectarea  prevederilor  alin.(2)  are  ca  efect   retragerea calitatii  de  membru  al  consiliului  de administratie al cooperativei de consum. Daca abaterea e grava, poate fi aplicata excluderea din cooperative de consum si tragerea la raspundere pentru cauzarea de daune.

(4) Membrii consiliului de administratie nu pot fi in acelasi timp  si membri ai biroului executiv.

(5) In componenta consiliului de administratie,  angajatii cooperatiei de consum nu pot constitui mai mult de 1/3 din numarul membrilor acestuia. (Conform Legii  Nr.61-XV  din  21  februarie  2003  articolul  39   se completeaza cu alineatele (4) si (5).

Articolul 40. Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie al cooperativei de consum  indeplineste atributiile adunarii generale,  mentionate la art.36,  cu exceptia celor ce tin de competenta exclusiva a acesteia (in redactia Legii Nr.61-XV  din  21 februarie 2003).

(2) Consiliul de administratie al cooperativei de consum:

 1. a) executa hotaririle adunarii  generale,  hotaririle  organelor  de conducere ale uniunii din care face parte cooperativa de consum;
 2. b) supune spre aprobare, dupa caz, adunarii generale programul annual privind   activitatea   economico-financiara,   bugetul   de   venituri  si cheltuieli, bilantul contabil al cooperativei de consum;
 3. c) analizeaza periodic activitatea cooperativei de consum si  adopta masuri pentru imbunatatirea ei;
 4. d) stabileste si modifica,  in  limita  competentei,  preturile  la marfurile pe care le achizitioneaza si la cele pe care le  comercializeaza, precum  si  tarifele  la serviciile pe care intreprinderile cooperatiste le presteaza;
 5. e) aproba programul de instruire si  perfectionare  a  personalului, asigura indeplinirea acestui program;
 6. f) tine evidenta activitatii  sale,  aproba  bilantul  contabil  si rapoartele statistice in modul stabilit de legislatie;
 7. g) aproba cererile de retragere din cooperativa de consum (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 8. h) alege si revoca  presedintele  consiliului  de  administratie  si presedintele biroului executiv;
 9. i) examineaza problemele privind instrainarea bunurilor cooperativei de  consum si prezinta deciziile respective spre aprobare adunarii generale (introdusa prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(3) In statutul cooperativei  de  consum  pot  fi  stabilite  si  alte atributii, drepturi si obligatii ale consiliului ei de administratie.

Sectiunea a 3-a. Biroul executiv

Articolul 41. Biroul executiv, atributiile lui

(1) Biroul  executiv  al  cooperativei  de consum activeaza permanent, conducind activitatea curenta  a  acesteia  in  perioada  dintre  sedintele consiliului ei de administratie.

(2) Biroul  executiv  al  cooperativei  de consum activeaza in baza de statut al cooperativei,  de programe de activitate,  de alte acte stabilite de legislatie.

(3) Sedinta   biroului   executiv   al  cooperativei  de  consum  este deliberativa daca la ea participa  cel  putin  2/3  din  numarul  membrilor alesi.  Hotaririle biroului executiv se adopta cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti si sint obligatorii pentru  membrii  cooperatori si pentru personal.

(4) Biroul executiv al cooperativei de consum:

 1. a) executa hotaririle organelor  de  conducere  si  de  control  ale cooperativei de consum si ale uniunii  din  care  face  parte  cooperativa, informeaza despre executare organele de conducere si membrii cooperatori;
 2. b) atrage noi membri cooperatori, tine evidenta lor, incaseaza taxele de inscriere si partile sociale subscrise;
 3. c) tine evidenta activitatii  proprii,  a  cooperativei  de  consum, intocmeste bilantul contabil si rapoartele statistice in modul stabilit;
 4. d) angajeaza si elibereaza   personalul  cooperativei  de  consum, stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
 5. e) stabileste si modifica,  in  limita  competentei,  preturile   la marfurile  achizitionate  si la cele pe care le comercializeaza,  precum si tarifele la serviciile pe care intreprinderile cooperatiste le presteaza;
 6. f) este ordonatorul de credite al cooperativei de consum;
 7. g) exercita alte atributii incredintate de consiliul de administratie si/sau de adunarea generala.

(5) In  cazul  cooperativei  de  consum  cu  cel  mult  300 de membri, atributiile consiliului  de  administratie  pot  fi  exercitate  de  biroul executiv.

(6) In  statutul  cooperativei  de  consum  pot  fi  stabilite si alte atributii, drepturi si obligatii ale biroului ei executiv.

Articolul 42. Membrii biroului executiv

(1) Componenta numerica a biroului executiv al cooperativei de  consum si  termenul  pentru  care  sint  alesi  membrii  biroului  se stabilesc in statutul cooperativei (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(2) Nu pot fi alesi in biroul executiv:

 1. a) rudele de pina la gradul al doilea inclusiv si afinii;
 2. b) persoana care desfasoara, pe cont propriu sau in numele unei altepersoane, activitate concurenta cooperativei de consum.

(3) Nerespectarea   prevederilor  alin.(2)  are  ca  efect  retragerea calitatii de membru al biroului executiv al  cooperativei  de  consum,  iar cauzarea   de  daune  din  acest  motiv  atrage  raspunderea  prevazuta  de legislatie.

(4) Biroul  executiv  este  condus  de un presedinte,  care trebuie sa cunoasca sistemul  cooperatiei  de  consum  si  sa  aiba  o  experienta  de activitate  in  domeniul  economic  de  cel  putin 3 ani (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(5) Membrii   biroului   executiv   sint   alesi   de   consiliul   de administratie,  fiind  selectati  pe  criteriul  satisfacerii   exigentelor profesionale (introdus prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 43. Responsabilitati si raspunderi

(1) Membrii  biroului  executiv  al  cooperativei   de   consum   sint responsabili de:

 1. a) efectuarea varsamintelor datorate de membrii cooperatori;
 2. b) registrele cerute de lege si tinerea lor corecta;
 3. c) corectitudinea datelor despre venituri si cheltuieli;
 4. d) integritatea, administrarea judicioasa si eficienta a proprietatii cooperativei de consum;
 5. e) executarea intocmai si  in  termen  a  hotaririlor  organelor  de conducere  ale  cooperativei  de  consum si ale uniunii din care face parte cooperativa de consum.

(2) Membrii  biroului  executiv  al  cooperativei  de  consum  raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca,  avind cunostinta de incalcarile savirsite de acestia, nu le aduc la cunostinta comisiei de cenzori.

(3) Membrul biroului executiv al  cooperativei  de  consum  care  are, intr-o   anumita   operatiune,   direct  sau  indirect,  interese  contrare intereselor cooperativei de  consum  trebuie  sa  le  aduca  la  cunostinta celorlalti membri, precum si comisiei de cenzori, si sa nu ia parte la nici o deliberare asupra acestei operatiuni.  Aceeasi obligatie  o  are  membrul biroului  executiv si atunci cind cunoaste ca rudele sale de pina la gradul al doilea inclusiv ori afinii au interese intr-o anumita operatiune.

(4) Asupra pornirii actiunii de  tragere  la  raspundere  a  membrului biroului  executiv al cooperativei de consum hotarasc organele de conducere ale cooperativei de consum sau ale uniunii din  care  face  parte,  acestea desemnind persoana care sa exercite actiunea in justitie.

(5) De  la  data  hotaririi  privind  pornirea  actiunii de tragere la raspundere  a  membrului  biroului  executiv  al  cooperativei  de  consum, mandatul acestuia se suspenda.

TITLUL III

ASOCIEREA ORGANIZATIILOR COOPERATISTE

Articolul 44. Dreptul si modalitatile de asociere

(1) Cooperativele de consum se pot asocia in uniune teritoriala pentru a fi reprezentate si aparate interesele membrilor lor.

(2) Cooperativele de consum si uniunile teritoriale se pot  asocia  in uniune centrala.

(3) Uniunea centrala se poate asocia la organizatii internationale ale cooperatiei.

(4) Modalitatile de asociere a organizatiilor cooperatiste  de  consum sint stabilite de prezenta lege si de statutul lor.

Capitolul IX

UNIUNEA TERITORIALA

 

Sectiunea 1. Constituirea uniunii teritoriale

Articolul 45. Locul si modul de constituire

(1) Uniunea  teritoriala  se  constituie  prin  asocierea libera a cel putin 2 cooperative de consum din  raza  unei  sau  a  mai  multor  unitati administrativ-teritoriale.

(2) La constituirea uniunii teritoriale, fiecare cooperativa de consum achita taxa de inscriere si depune cel putin o parte sociala.

(3) Infiintarea uniunii teritoriale se consemneaza in  procesul-verbal al conferintei de constituire,  semnat,  in numele membrilor cooperativelor de consum care doresc sa se  asocieze,  de  catre  reprezentantii  lor.  La conferinta  de  constituire  a uniunii teritoriale se adopta statutul si se aleg organele ei de conducere si de control.

(4) In  procesul-verbal  al  conferintei  de  constituire  a   uniunii teritoriale,  semnat  si  de presedintele si secretarul conferintei,  se va indica:

 1. a) ordinea de zi;
 2. b) denumirea cooperativelor de consum asociate si sediul lor;
 3. c) data constituirii uniunii teritoriale, denumirea si sediul ei;
 4. d) rezultatele votarii asupra chestiunilor de pe ordinea de zi;
 5. e) datele din buletinul de identitate al presedintelui si din cel al secretarului conferintei de constituire.

Articolul 46. Inscrierea in uniunea teritoriala

(1) Uniunea  teritoriala  este  deschisa  cooperativelor de consum dinraza in care isi desfasoara activitatea.

(2) Procedura de inscriere in uniunea teritoriala  este  stabilita  instatutul ei.

(3) Cererea  de  inscriere  in  uniunea teritoriala se aproba de catre consiliul ei de administratie,  care nu o poate respinge decit  din  motiveintemeiate.

(4) Solicitantul   respins  are  dreptul  de  a  face  contestatie  laconferinta membrilor asociati imediat urmatoare.

Articolul 47. Drepturile si obligatiile cooperativelorde consum asociate in uniune teritoriala

(1) Cooperativele de consum asociate in uniune teritoriala:

 1. a) beneficiaza de asistenta economica, financiara, juridica, tehnica din partea uniunii,  de pregatire profesionala a personalului, precum si de avantajele  materiale  si  social-culturale  ale  activitatii  in   uniunea teritoriala;
 2. b) participa, prin reprezentanti alesi,  la activitatea organelor de conducere si de control ale uniunii teritoriale;
 3. c) adreseaza organelor de  conducere  si  de  control  ale   uniunii teritoriale  cereri,  sesizari  si  propuneri  referitoare la imbunatatirea activitatii acesteia;
 4. d) beneficiaza de alte drepturi prevazute de statutul si de conferinta membrilor asociati.

(2) Cooperativa   de   consum   asociata  in  uniune  teritoriala  are urmatoarele obligatii:

 1. a) sa depuna in termen taxa de inscriere, partile sociale subscrise si cotizatia de membru;
 2. b) sa prezinte uniunii   teritoriale   bilantul  contabil,  datele statistice si alte informatii despre activitatea sa;
 3. c) sa participe la finantarea actiunilor comune in conditiile legii;
 4. d) sa respecte prevederile prezentei legi si ale statutului  uniunii teritoriale;
 5. e) sa indeplineasca hotaririle  organelor  de  conducere ale uniunii teritoriale;
 6. f) sa efectueze alte actiuni stabilite de  legislatie,  de  propriul statut si de statutul uniunii teritoriale.

Articolul 48. Incetarea calitatii de cooperativa de consum asociata in uniune teritoriala

Calitatea de  cooperativa  de  consum  asociata  in uniune teritoriala inceteaza  prin  retragere,  excludere,  incetare  a  activitatii  proprii, incetare a activitatii uniunii teritoriale.

Articolul 49. Retragerea din uniunea teritoriala

(1) Pentru a se retrage din uniunea teritoriala, cooperativa de consum depune la consiliul de administratie al  uniunii  hotarirea  organului  sau suprem de conducere.

(2) Retragerea  din  uniunea  teritoriala  se  face  in  cazul in care consiliul de administratie sau biroul ei executiv:

 1. a) nu-si indeplineste indatoririle  legale  si  statutare  fata   de cooperativa de consum sau cind incalca in mod abuziv aceste indatoriri;
 2. b) cauzeaza prejudicii cooperativei de consum;
 3. c) nu sustine, in calitate de reprezentant al cooperativei de consum, interesele acesteia in instanta judecatoreasca si in fata altor autoritati publice.

(3) Procedura  de  retragere din uniunea teritoriala este stabilita in statutul acesteia.

(4) In cazul  retragerii  din  uniunea  teritoriala,  cooperativei  de consum  i  se restituie,  in baza cererii organului ei suprem de conducere, partea sociala (partile sociale),  din care se retine partea ce  ii  revine din  paguba  suportata  de  uniunea teritoriala,  potrivit ultimului bilant contabil aprobat de organul de conducere al acesteia.

(5) Pina la restituirea partii sociale,  cooperativa de  consum  poate renunta   la   retragere  din  uniunea  teritoriala,  prevederile  alin.

(1) aplicindu-se in modul corespunzator.

Articolul 50. Excluderea din uniunea teritoriala

(1) Cooperativa de consum poate fi  exclusa  din  uniunea  teritoriala daca:

 1. a) nu depune in termen nici o parte sociala;
 2. b) nu achita mai mult de doua ori consecutiv cotizatia de membru;
 3. c) nu respecta statutul  uniunii teritoriale,  nu executa hotaririle organelor ei de conducere;
 4. d) cauzeaza prejudicii uniunii teritoriale;
 5. e) si-a incetat activitatea.

(2) In statutul uniunii teritoriale pot fi prevazute si alte  temeiuri de excludere, precum si procedura de excludere.

(3) In  cazul  excluderii  din  uniunea  teritoriala,  cooperativei de consum i se restituie,  in baza cererii organului ei suprem  de  conducere, partea  sociala  (partile sociale),  din care se retine partea ce ii revine din paguba suportata de  uniunea  teritoriala,  potrivit  ultimului  bilant contabil aprobat de consiliul de administratie al acesteia.

Articolul 51. Contestarea excluderii din uniunea teritoriala

(1) Hotarirea  consiliului  de  administratie  al  uniunii teritoriale privind  excluderea  din  uniune  poate  fi  atacata  prin  depunerea  unei contestatii  adresate  conferintei  membrilor asociati,  in termen de 30 de zile de la data cind cooperativei de consum i s-a comunicat faptul.

(2) Hotarirea conferintei membrilor asociati este definitiva. Sectiunea a 2-a. Activitatea uniunii teritoriale

Articolul 52. Atributiile uniunii teritoriale

Uniunea teritoriala   este   in   drept   sa   realizeze   obiectivele cooperativei de consum, precum si:

 1. a) reprezinta si apara  in  instanta  judecatoreasca  si  in  alte autoritati  publice   interesele   economice,   financiare,   juridice   si social-culturale ale cooperativelor de consum;
 2. b) aprovizioneaza cooperativele de consum cu marfuri si produse;
 3. c) comercializeaza produsele cooperativelor de consum;
 4. d) acorda cooperativelor de consum asistenta de specialitate;
 5. e) colaboreaza cu cooperativele de consum in diferite domenii;
 6. f) infiinteaza intreprinderi cooperatiste   proprii,   filiale  si reprezentante de diverse profiluri;
 7. g) organizeaza si desfasoara activitati  de  transport  cu  mijloace proprii pentru cooperativele de consum si pentru alti agenti economici;
 8. h) coopereaza cu alte organizatii cooperatiste de consum, cu personae juridice si fizice din tara si strainatate;
 9. i) controleaza respectarea prevederilor   statutare    de    catre cooperativele de consum si intreprinderile cooperatiste;
 10. j) aduce la indeplinire  hotaririle  uniunii  centrale  la care este asociata;
 11. k) organizeaza, in conditiile legii,  instruirea  si  perfectionarea personalului sau si al cooperativelor de consum;
 12. l) anuleaza hotaririle cooperativelor  de  consum  care  contravin prevederilor statutare si legislatiei;
 13. m) desfasoara si alte  activitati   legale,   conform   prevederilor statutare, intereselor si sarcinilor cooperatiei de consum.

Sectiunea a 3-a. Organele de conducere

Articolul 53. Organele de conducere

Organele de conducere ale uniunii teritoriale sint:

 1. a) conferinta membrilor asociati;
 2. b) consiliul de administratie;
 3. c) biroul executiv.

Articolul 54. Conferinta membrilor asociati

(1) Conferinta  membrilor asociati (denumita in continuare conferinta) este organul  suprem  de  conducere  al  uniunii  teritoriale,  format  din reprezentanti,  alesi  de  organul suprem de conducere al cooperativelor de consum asociate in  uniune.  Normele  de  reprezentare  sint  stabilite  de consiliul de administratie al uniunii teritoriale.

(2) Conferinta poate fi:

 1. a) ordinara, care se tine o data la patru ani;
 2. b) extraordinara, care se tine ori de cite ori este nevoie.

(3) Conferinta este deliberativa daca la ea participa  cel  putin  ½ din  reprezentantii  cooperativelor  de consum asociate uniunii teritoriale (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(4) Hotarirea  conferintei se ia cu votul majoritatii reprezentantilor prezenti ai cooperativelor de consum asociate uniunii teritoriale.

(5) Conferinta ordinara este convocata de consiliul  de  administratie al uniunii teritoriale.

(6) Conferinta extraordinara este  convocata  de  catre  consiliul  de administratie  din  oficiu,  la  cererea  biroului executiv,  a comisiei de cenzori  ale  uniunii  teritoriale  sau  a  cel  putin  1/3   din   numarul reprezentantilor cooperativelor de consum.

(7) In cazul in care consiliul de administratie al uniunii teritoriale nu convoaca o conferinta ordinara sau extraordinara,  organele de conducere ale  uniunii centrale din care face parte uniunea teritoriala sint in drept sa convoace o astfel de conferinta.

(8) Decizia privind convocarea conferintei se face cu cel putin 30  de zile calendaristice inainte de data adunarii.

(9) Modul  si  termenele de instiintare despre convocarea conferintei, precum si modul ei  de  desfasurare  sint  stabilite  in  statutul  uniunii teritoriale.

(10) Hotaririle  adoptate  de conferinta sint obligatorii pentru toate cooperativele de consum asociate uniunii teritoriale.

Articolul 55. Atributiile conferintei

(1) Conferinta:

 1. a) adopta, modifica si completeaza statutul uniunii teritoriale;
 2. b) alege si revoca membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori ale uniunii teritoriale si supleantii acestora;
 3. c) adopta strategia dezvoltarii uniunii teritoriale;
 4. d) stabileste cuantumul taxei de inscriere, al partilor sociale si al cotizatiei de membru;
 5. e) dezbate si aproba  raportul  consiliului  de  administratie si al comisiei de cenzori privind activitatea  uniunii  teritoriale  in  perioada dintre conferinte;
 6. f) solutioneaza contestatiile privind  neadmiterea,  retragerea  sau excluderea din uniunea teritoriala a cooperativelor de consum;
 7. g) hotaraste asupra asocierii uniunii teritoriale la uniunea centrala;
 8. h) alege reprezentanti la congresul cooperatiei de consum;
 9. i) hotaraste asupra incetarii activitatii uniunii teritoriale;
 10. j) exercita alte atributii legale. (Conform Legii 61-XV din  21  februarie  2003  articolul  55   la alineatul  (1)  dupa litera c) se introduce o noua litera d),  iar literele

d)-i) devin literele e)-j).

(2) In  conformitate  cu  statutul uniunii teritoriale,  de competenta exclusiva a conferintei tin atributiile prevazute la alin.(1)  lit.a),  b),

d), f), g) si i) (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 56. Consiliul de administratie

(1) Consiliul  de  administratie  al   uniunii   teritoriale   conduce activitatea acesteia in perioada dintre conferinte.  Hotaririle consiliului de administratie sint obligatorii pentru biroul executiv  si  cooperativele de consum ale uniunii.

(2) Fiecare  cooperativa  de  consum  asociata  in  uniune teritoriala trebuie sa aiba cel putin un reprezentant in consiliul de administratie  al acesteia.

(3) Consiliul  de  administratie  al  uniunii teritoriale activeaza in baza statutului ei.

(4) Consiliul  de  administratie  al uniunii teritoriale se intruneste ori de cite ori este necesar,  dar cel putin o data la 3 luni (in  redactia

Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(5) Sedinta  consiliului  de administratie al uniunii teritoriale este deliberativa daca la ea participa  cel  putin  2/3  din  numarul  membrilor alesi.  Hotarirea  consiliului  de  administratie  se adopta cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti.

(6) Consiliul de administratie al uniunii teritoriale este  condus  de un  presedinte,  care trebuie sa cunoasca sistemul cooperatiei de consum si sa aiba o experienta de activitate in domeniul economic de cel putin 3  ani (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 57. Membrii consiliului de administratie

(1) Consiliul  de  administratie  al  uniunii teritoriale este ales de conferinta dintre membrii cooperatori. Componenta numerica a consiliului de administratie,  modul de alegere si termenul pentru care sint alesi membrii lui se stabilesc in statutul uniunii teritoriale.

(2) Nu  pot  fi  alesi  in  consiliul  de  administratie  al   uniunii teritoriale:

 1. a) rudele de pina la gradul al doilea inclusiv afinii;
 2. b) persoana care desfasoara, pe cont propriu sau in numele unei alte persoane, activitate concurenta uniunii sau cooperativelor ei de consum.

(3) Nerespectarea  prevederilor  alin.(2)  are  ca  efect   retragerea calitatii de membru al consiliului de administratie al uniunii teritoriale, iar cauzarea de daune din  acest  motiv  atrage  raspunderea  prevazuta  de legislatie.

(4) In componenta consiliului de administratie,  angajatii cooperatiei de consum nu pot constitui mai mult de 1/3 din numarul  membrilor  acestuia (introdus prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 58. Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie al uniunii teritoriale indeplineste, in perioada dintre conferinte,  atributiile conferintei,  cu exceptia celor ce tin  de  competenta exclusiva a acesteia,  daca statutul uniunii nu prevede sau daca conferinta nu hotaraste altfel.

(2) Consiliul de administratie al uniunii teritoriale:

 1. a) executa hotaririle conferintei;
 2. b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul  contabil  ale uniunii  teritoriale  si  ale  intreprinderilor ei cooperatiste,  precum si modul de acoperire a pierderilor;
 3. c) dezbate si aproba rapoarte, informatii si alte acte ale organelor de  conducere  si  de  control  ale uniunii teritoriale privind activitatea economico-financiara a acesteia si a intreprinderilor ei cooperatiste;
 4. d) propune modificari si completari la statutul uniunii  teritoriale (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 5. e) hotaraste asupra dobindirii si instrainarii  de  bunuri  potrivit prevederilor statutare;
 6. f) organizeaza actiuni de colaborare cu alte organizatii cooperatiste de consum, cu persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate;
 7. g) alege presedintele si  membrii  biroului  executiv   al   uniunii teritoriale (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 8. h) completeaza din rindurile supleantilor locurile devenite vacante;
 9. i) aproba schema de  incadrare  si salarizare a personalului uniunii teritoriale,  cuantumul  alocatiilor  intreprinderilor   cooperatiste   ale uniunii  pentru  necesitati centralizate (in redactia Legii Nr.61-XV din 21

februarie 2003);

 1. j) convoaca conferinta, aproba normele de reprezentare, ordinea ei de zi, raportul prezentat de biroul executiv;
 2. k) hotaraste asupra deciziei  biroului  executiv   de   a   infiinta intreprinderi  cooperatiste  ale  uniunii  teritoriale  si asupra incetarii activitatii lor;
 3. l) stabileste modul de repartizare a profitului si a altor avantaje;
 4. m) isi da consimtamintul pentru instrainarea bunurilor cooperativelor de consum asociate;
 5. n) modifica cuantumul taxelor de inscriere, al partilor sociale si al cotizatiilor de membru. (Conform Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003 alineatul se completeaza cu literele m) si n).

(3) Consiliul de administratie  al  uniunii  teritoriale  solutioneaza alte  probleme date in competenta sa de prezenta lege,  de statutul uniunii si de conferinta.

Articolul 59. Biroul executiv

(1) Biroul  executiv  al  uniunii  teritoriale  activeaza   permanent, conducind  activitatea  curenta  a  acesteia  in  perioada dintre sedintele consiliului ei de administratie.

(2) Biroul  executiv  al  uniunii  teritoriale   activeaza   in   baza statutului ei.

(3) Sedinta biroului executiv al uniunii teritoriale este deliberative daca la ea participa cel putin 2/3 din numarul membrilor alesi.  Hotaririle biroului  executiv se adopta cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 60. Membrii biroului executiv

(1) Componenta  numerica a biroului executiv al uniunii teritoriale si termenul pentru care sint alesi membrii biroului se stabilesc  in  statutul uniunii (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(2) Nu pot fi alesi in biroul executiv al uniunii teritoriale:

 1. a) rudele de pina la gradul al doilea inclusiv afinii.
 2. b) persoana care desfasoara, pe cont propriu sau in numele unei alte persoane,  activitate  concurenta  uniunii  sau  cooperativelor  de  consum asociate.

(3) Nerespectarea   prevederilor  alin.(2)  are  ca  efect  retragerea calitatii de membru  al  biroului  executiv  al  uniunii  teritoriale,  iar cauzarea   de  daune  din  acest  motiv  atrage  raspunderea  prevazuta  de legislatie.

(4) Biroul  executiv  este  condus  de un presedinte,  care trebuie sa cunoasca sistemul  cooperatiei  de  consum  si  sa  aiba  o  experienta  de activitate  in  domeniul  economic  de  cel  putin 3 ani (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(5) Membrii   biroului   executiv   sint   alesi   de   consiliul   de administratie,  fiind  selectati  pe  criteriul  satisfacerii   exigentelor profesionale (introdus prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 61. Responsabilitati si raspunderi

(1) Membrii biroului executiv al uniunii teritoriale sint responsabili de:

 1. a) efectuarea varsamintelor datorate  de  cooperativele  de   consum asociate uniunii teritoriale;
 2. b) registrele cerute de lege si tinerea lor corecta;
 3. c) corectitudinea datelor despre venituri si cheltuieli;
 4. d) integritatea, administrarea judicioasa si eficienta a proprietatii uniunii teritoriale;
 5. e) executarea intocmai si  in  termen  a  hotaririlor  organelor  de conducere  ale  uniunii  teritoriale  si ale uniunii centrale din care face parte uniunea teritoriala.

(2) Membrii biroului executiv al uniunii teritoriale  raspund  solidar cu   predecesorii  lor  imediati  daca,  avind  cunostinta  de  incalcarile savirsite de acestia, nu le aduc la cunostinta cenzorilor.

(3) Membrul biroului executiv al uniunii teritoriale care are,  intr-o anumita  operatiune,  direct  sau  indirect,  interese contrare intereselor uniunii teritoriale trebuie sa le aduca la  cunostinta  celorlalti  membri, precum  si  comisiei  de  cenzori,  si  sa nu ia parte la nici o deliberare asupra  acestei  operatiuni.  Aceeasi  obligatie  o  are  membrul  biroului executiv si atunci cind cunoaste ca rudele sale de pina la gradul al doilea inclusiv ori afinii au interese intr-o anumita operatiune.

(4) Asupra pornirii actiunii de  tragere  la  raspundere  a  membrului biroului executiv al uniunii teritoriale hotarasc organele de conducere ale uniunii teritoriale sau ale uniunii centrale din care face  parte,  acestea desemnind persoana care sa exercite actiunea in justitie.

(5) De  la  data  hotaririi  privind  pornirea  actiunii de tragere la raspundere a membrului biroului executiv al uniunii  teritoriale,  mandatul acestuia se suspenda.

Articolul 62. Atributiile biroului executiv

(1) Biroul executiv al uniunii teritoriale:

 1. a) executa hotaririle organelor de conducere ale uniunii teritoriale si ale  uniunii  centrale  din  care  face  parte  uniunea  teritoriala  si informeaza despre executare aceste organe;
 2. b) atrage noi membri  in  uniunea  teritoriala,  incaseaza  taxa  de inscriere, partile sociale subscrise si cotizatiile de membru;
 3. c) tine evidenta activitatii   proprii,   a   uniunii   teritoriale, intocmeste bilantul contabil si rapoartele statistice in modul stabilit;
 4. d) angajeaza si elibereaza personalul uniunii teritoriale, stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
 5. e) este ordonatorul de credite al uniunii teritoriale;
 6. f) sustine activitatea economica si financiara a  cooperativelor  de consum asociate uniunii teritoriale;
 7. g) administreaza fondurile uniunii  teritoriale  pe baza normelor de constituire si de utilizare a acestora;
 8. h) organizeaza controlul financiar de gestiune al cooperativelor  de consum   asociate   in   uniunea   teritoriala,  analizeaza  si  valorifica rezultatele controlului;
 9. i) supune spre aprobare  consiliului  de  administratie  al  uniunii teritoriale programul anual de activitate economica si financiara,  bugetul de venituri si cheltuieli;
 10. j) analizeaza periodic activitatea uniunii teritoriale si ia masuri de imbunatatire a acestei activitati;
 11. k) examineaza problemele privind   infiintarea   intreprinderilor cooperatiste  ale  uniunii  teritoriale,  precum   si   privind   incetarea activitatii lor, si prezinta deciziile respective spre aprobare consiliului de administratie (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 12. l) examineaza problemele privind  instrainarea  bunurilor din cadrul uniunii  teritoriale  si  prezinta  deciziile  respective   spre   aprobare consiliului de administratie;
 13. m) aproba programul de instruire  si  perfectionare  a  personalului uniunii teritoriale, asigura indeplinirea lui;
 14. n) elaboreaza schema de incadrare si salarizare a uniunii teritoriale;
 15. o) examineaza rezultatele reviziilor  documentare  cu  participarea membrilor biroului executiv al  uniunii  centrale  la  care  este  asociata uniunea teritoriala;
 16. p) propune consiliului de  administratie al uniunii teritoriale spre aprobare problema retragerii si excluderii din uniune a  cooperativelor  de consum;
 17. r) stabileste si modifica,  in  limitele  competentei,  preturile la marfuri si la  serviciile  prestate  de  intreprinderile  cooperatiste  ale uniunii teritoriale;
 18. s) inlatura de la exercitarea atributiilor conducatorii cooperativelor de consum asociate  pentru  abateri  de  la  prevederile  legale   si/sau statutare. (Conform Legii  61-XV  din  21  februarie  2003  dupa  litera
 19. k) se introduce o noua litera l), iar literele l)-r) devin literele m)-s).

(2) Biroul executiv al uniunii teritoriale solutioneaza alte probleme, stabilite in statut de conferinta sau  de  consiliul  de  administratie  al uniunii.

Capitolul X

UNIUNEA CENTRALA

Sectiunea 1. Constituirea uniunii centrale

Articolul 63. Modul de constituire

(1) Uniunea centrala se constituie pe principiul liberei asocieri,  in temeiul  hotaririlor  adoptate  de  organele  supreme  de   conducere   ale organizatiilor cooperatiste de consum.

(2) La constituirea uniunii centrale, fiecare organizatie cooperatista de consum achita taxa de inscriere si subscrie cel putin o parte sociala.

(3) Infiintarea uniunii centrale se consemneaza in procesul-verbal  al congresului de constituire semnat, in numele organizatiilor cooperatiste de consum care  doresc  sa  se  asocieze,  de  catre  reprezentantii  lor.  La congresul  de  constituire a uniunii centrale se adopta statutul si se aleg organele ei de conducere si de control.

(4) In  procesul-verbal  al  congresului  de  constituire  a   uniunii centrale,  semnat  si  de  presedintele  si  secretarul congresului,  se va indica:

 1. a) ordinea de zi;
 2. b) denumirea organizatiilor cooperatiste asociate si sediul lor;
 3. c) data constituirii uniunii centrale, denumirea si sediul ei;
 4. d) rezultatul votarii asupra chestiunilor din ordinea de zi;
 5. e) datele din buletinul de identitate al presedintelui si din cel al secretarului congresului de constituire.

Sectiunea a 2-a. Organizatiile cooperatiste asociate in uniune centrala

Articolul 64. Inscrierea in uniunea centrala

(1) Uniunea centrala este deschisa tuturor organizatiilor cooperatiste de consum din Republica Moldova.

(2) Procedura  de  inscriere  in  uniunea centrala este stabilita prin statutul acesteia.

(3) Cererea de inscriere  in  uniunea  centrala  se  aproba  de  catre consiliul  ei  de administratie,  care nu o poate respinge decit din motive intemeiate.

(4) Organizatia  cooperatista  respinsa  are   dreptul   de   a   face contestatie la congresul cooperatiei de consum imediat urmator.

Articolul 65. Drepturile si obligatiile organizatiilor cooperatiste asociate in uniune centrala

(1) Organizatiile cooperatiste asociate in uniune centrala:

 1. a) beneficiaza de asistenta si de avantajele activitatii  in  uniune centrala;
 2. b) beneficiaza cu prioritate   de   serviciile   intreprinderilor cooperatiste ale uniunii centrale;
 3. c) participa la activitatea organelor de conducere si de control ale uniunii centrale;
 4. d) adreseaza organelor de conducere si de control ale uniunii centrale cereri, sesizari si propuneri referitoare  la  imbunatatirea  activitatii cooperatiei de consum;
 5. e) participa la activitatile  uniunii centrale care prezinta interes pentru activitatea proprie;
 6. f) beneficiaza de alte drepturi, inlesniri si facilitati prevazute de prezenta lege si de statutul uniunii centrale.

(2) Organizatia   cooperatista   asociata   in   uniune  centrala  are urmatoarele obligatii:

 1. a) sa achite in termen taxa de inscriere, sa depuna partile  sociale subscrise si cotizatia de membru;
 2. b) sa prezinte uniunii centrale bilantul contabil, datele statistice si alte informatii despre activitatea sa;
 3. c) sa participe la finantarea actiunilor comune, in conditiile legii si ale statutului uniunii centrale;
 4. d) sa respecte prevederile  prezentei legi si ale statutului uniunii centrale;
 5. e) sa indeplineasca hotaririle organelor de  conducere  ale  uniunii centrale;
 6. f) sa efectueze alte  actiuni  stabilite de legislatie,  de propriul statut si de statutul uniunii centrale.

Articolul 66. Incetarea calitatii de organizatie cooperatista asociata in uniune centrala Calitatea de organizatie  cooperatista  asociata  in  uniune  centrala inceteaza  prin  retragere,  excludere,  incetare  a  activitatii  proprii, incetare a activitatii uniunii centrale.

Articolul 67. Retragerea din uniunea centrala

(1) Pentru a se retrage din uniunea centrala, organizatia cooperatista asociata   depune  la  consiliul  de  administratie  al  uniunii  hotarirea organului sau suprem de conducere.

(2) Retragerea din uniunea centrala se face in cazul in care consiliul de administratie sau biroul ei executiv:

 1. a) nu-si indeplineste indatoririle  legale  si  statutare  fata  de organizatia cooperatista asociata sau cind incalca  in  mod  abuziv  aceste indatoriri;
 2. b) cauzeaza prejudicii organizatiei cooperatiste asociate;
 3. c) nu sustine, in   calitate   de   reprezentant  al  organizatiei cooperatiste asociate,  interesele acesteia in instanta judecatoreasca  sau in fata altor autoritati publice.

(3) Procedura  de  retragere  din  uniunea  centrala este stabilita in statutul acesteia.

(4) In   cazul   retragerii   din   uniunea   centrala,   organizatiei cooperatiste  asociate i se restituie,  in baza cererii organului ei supreme de conducere,  partea sociala (partile sociale),  din care se retine partea ce  ii revine din paguba suportata de uniunea centrala,  potrivit ultimului bilant contabil aprobat de organul de conducere al acesteia.

(5) Pina la restituirea partii sociale (partilor sociale), organizatia cooperatista  asociata  poate  renunta  la  retragere din uniunea centrala, prevederile alin.(1) aplicindu-se in modul corespunzator.

Articolul 68. Excluderea din uniunea centrala

(1) Organizatia cooperatista asociata poate  fi  exclusa  din  uniunea centrala daca:

 1. a) nu depune in termen nici o parte sociala;
 2. b) nu depune mai mult de doua ori consecutiv cotizatia de membru;
 3. c) nu respecta statutul  uniunii  centrale,  nu  executa  hotaririle organelor ei de conducere;
 4. d) cauzeaza prejudicii uniunii centrale;
 5. e) si-a incetat activitatea.

(2) In statutul uniunii centrale pot fi prevazute si alte temeiuri  de excludere, precum si procedura de excludere.

(3) In   cazul   excluderii   din   uniunea   centrala,   organizatiei cooperatiste de consum i se restituie,  in baza cererii organului ei supreme de conducere,  partea sociala (partile sociale),  din care se retine partea ce ii revine din paguba suportata de uniunea centrala,  potrivit  ultimului bilant contabil aprobat de consiliul de administratie al acesteia.

Articolul 69. Contestarea excluderii din uniunea centrala

(1) Hotarirea consiliului de administratie al uniunii centrale privind excluderea din uniune poate fi atacata  prin  depunerea  unei  contestatii, adresate congresului imediat urmator al cooperatiei de consum, in termen de 30 de zile de la  data  cind  organizatiei  cooperatiste  i  s-a  comunicat faptul.

(2) Hotarirea congresului cooperatiei de consum este definitiva.

Sectiunea a 3-a. Activitatea uniunii centrale

Articolul 70. Atributiile uniunii centrale

Uniunea centrala:

 1. a) reprezinta si apara in instanta judecatoreasca, in alte autoritati publice, in relatiile cu Alianta Cooperatista Internationala  si  cu  alte organisme  internationale,  interesele  economice,  juridice si sociale ale organizatiilor cooperatiste asociate;
 2. b) activeaza in baza de statut, realizeaza obiectivele si interesele comune ale organizatiilor cooperatiste asociate;
 3. c) satisface necesitatile organizatiilor cooperatiste asociate;
 4. d) realizeaza interesele proprii, potrivit statutului si hotaririlor organelor sale de conducere;
 5. e) elaboreaza strategia, programele de dezvoltare a  cooperatiei  de consum,  de  executare  a  hotaririlor adoptate de congres si le traduce in fapt.

Articolul 71. Activitatea uniunii centrale

Uniunea centrala este in drept sa realizeze  obiectivele  cooperativei de consum, precum si:

 1. a) efectueaza studii si analize asupra evolutiei miscarii cooperatiste si fenomenelor ei specifice pentru  a  ajuta  organizatiile  cooperatiste asociate,  intreprinderile  proprii  sa-si  perfectioneze activitatea si sa puna in aplicare strategia elaborata;
 2. b) organizeaza si urmareste aplicarea legilor, altor acte normative, a hotaririlor proprii de  catre  toate organizatiile cooperatiste asociate, respectind principiul autonomiei si specificul lor, valorile si principiile cooperatiste,  recunoscute  pe  plan international,  prevederile statutare, luind masuri de prevenire si inlaturare a incalcarii acestora;
 3. c) stabileste raporturi cu organizatii cooperatiste din  alte  tari, precum si cu organizatii cooperatiste internationale;
 4. d) colaboreaza la initierea si la elaborarea proiectelor de legi si de alte acte normative care privesc activitatea cooperatiei de consum;
 5. e) emite, pentru organizatiile  cooperatiste  asociate,  recomandari privind   structura   organizatorica,   salarizarea   si  normarea  muncii, constituirea si utilizarea de fonduri specifice cooperatiei de consum;
 6. f) exercita control economic si financiar, indrumeaza si supravegheaza persoanele juridice din cadrul cooperatiei de consum, le acorda asistenta tehnico-economica si de specialitate;
 7. g) realizeaza, in comun  cu  organizatiile  cooperatiste   asociate, obiective de interes general;
 8. h) initiaza si negociaza,  cu organizatii cooperatiste din alte tari sau  cu  parteneri  externi,  acorduri  si  alte  intelegeri  de  cooperare internationala,  orienteaza  activitatea  cooperatiei  de  consum  in acest domeniu;
 9. i) organizeaza studierea tendintelor pietei interne si  externe,  da recomandarile de rigoare;
 10. j) organizeaza si coordoneaza invatamintul cooperatist, instruirea si perfectionarea personalului din cooperatia de consum;
 11. k) organizeaza sistemul informational,  elaboreaza  metodologia   de evidenta   tehnico-operativa,   statistica   si   contabila   a  unitatilor cooperatiei de consum;
 12. l) organizeaza rezolvarea, de catre arbitrii sai, a litigiilor dintre organizatiile cooperatiste asociate;
 13. m) editeaza materiale publicitare  ce tin de domeniul cooperatiei de consum;
 14. n) desfasoara si alte  activitati   legale,   conform   prevederilor statutare, intereselor si sarcinilor cooperatiei de consum.

Sectiunea a 4-a. Organele de conducere

ale uniunii centrale

Articolul 72. Organele de conducere

Organele de conducere ale uniunii centrale sint:

 1. a) congresul cooperatiei de consum;
 2. b) consiliul de administratie;
 3. c) biroul executiv.

 

Articolul 73. Congresul cooperatiei de consum

(1) Congresul  cooperatiei  de consum este organul suprem de conducere al uniunii centrale,  format din reprezentanti,  alesi de organul suprem de conducere al organizatiilor cooperatiste asociate.  Normele de reprezentare sint stabilite de consiliul de administratie al uniunii centrale.

(2) Congresul cooperatiei de consum poate fi:

 1. a) ordinar, care se tine o data la patru ani;
 2. b) extraordinar, care se tine ori de cite ori este nevoie.

(3) Congresul  cooperatiei  de  consum  este  deliberativ  daca  la el participa  cel  putin  2/3  din  numarul  reprezentantilor   organizatiilor cooperatiste asociate (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(4) Hotarirea  congresului  cooperatiei  de  consum  se  ia  cu  votul majoritatii   reprezentantilor   prezenti  ai  organizatiilor  cooperatiste asociate.

(5) Congresul ordinar  al  cooperatiei  de  consum  este  convocat  de consiliul de administratie al uniunii centrale.

(6) Congresul  extraordinar  al cooperatiei de consum este convocat de consiliul de administratie al  uniunii  centrale  din  oficiu,  la  cererea biroului  executiv,  a  comisiei  de cenzori ale uniunii centrale sau a cel putin  1/3  din  numarul   reprezentantilor   organizatiilor   cooperatiste asociate.

(7) In cazul in care consiliul de administratie al uniunii centrale nu convoaca un congres ordinar sau  extraordinar  al  cooperatiei  de  consum, biroul  executiv sau comisia de cenzori a uniunii centrale este in drept sa convoace un astfel de congres.

(8) Decizia privind convocarea congresului cooperatiei  de  consum  se emite cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data adunarii.

(9) Modul  si  termenele  de instiintare despre convocarea congresului cooperatiei de consum, precum si modul lui de desfasurare sint stabilite in statutul uniunii centrale.

(10) Hotaririle  adoptate  de  congresul  cooperatiei  de  consum sint obligatorii  pentru  toate  organizatiile  cooperatiste  asociate   uniunii centrale.

Articolul 74. Atributiile congresului cooperatiei de consum

(1) Congresul cooperatiei de consum:

 1. a) aproba, modifica si   completeaza  statutul  uniunii  centrale, statutele-cadru  ale  cooperativelor   de   consum,   ale   uniunilor   lor teritoriale;
 2. b) alege consiliul de administratie si comisia de cenzori ale uniunii centrale, precum si supleanti in aceste organe;
 3. c) aproba strategia dezvoltarii cooperatiei de consum;
 4. d) dezbate si aproba raportul consiliului de administratie si cel al comisiei de cenzori ale uniunii centrale privind activitatea cooperatiei de consum din perioada dintre congresele ei;
 5. e) aproba asocierea organizatiilor cooperatiste de consum la uniunea centrala;
 6. f) solutioneaza contestatiile privind  neadmiterea,  retragerea  sau excluderea organizatiilor cooperatiste de consum din uniunea centrala;
 7. g) hotaraste asupra asocierii  uniunii   centrale   la   organizatii cooperatiste internationale;
 8. h) hotaraste asupra incetarii activitatii uniunii centrale;
 9. i) hotaraste asupra instrainarii  bunurilor  cooperatiei  de  consum (introdusa prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(2) Atributiile  prevazute  la  alin.(1)  lit.  c),  e)  si  g) pot fi executate si de consiliul de administratie al uniunii centrale (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 75. Consiliul de administratie

(1) Consiliul de administratie al uniunii centrale conduce activitatea acesteia  in  perioada dintre congresele cooperatiei de consum.  Hotaririle consiliului de administratie sint obligatorii  pentru  biroul  executiv  si comisia  de  cenzori  ale uniunii centrale,  precum si pentru organizatiile cooperatiste ale uniunii.

(2) Fiecare  organizatie  cooperatista  asociata  in  uniune  centrala trebuie sa aiba cel putin un reprezentant in consiliul de administratie  al acesteia.

(3) Consiliul de administratie al uniunii centrale activeaza  in  baza statutului ei.

(4) Consiliul de administratie al uniunii centrale se  intruneste  ori de cite ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(5) Sedinta consiliului de  administratie  al  uniunii  centrale  este deliberativa  daca  la ea participa majoritatea membrilor alesi.  Hotarirea consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti.

(6) Consiliul  de  administratie al uniunii centrale este condus de un presedinte,  care trebuie sa cunoasca sistemul cooperatiei de consum si  sa aiba o experienta de activitate in domeniul economic de cel putin 3 ani (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 76. Membrii consiliului de administratie

(1) Consiliul de  administratie  al  uniunii  centrale  este  ales  de congresul  cooperatiei  de  consum.  Componenta  numerica  a consiliului de administratie,  modul de alegere si termenul pentru care sint alesi membrii lui se stabilesc in statutul uniunii centrale.

(2) Nu pot fi alesi in consiliul de administratie al uniunii centrale:

 1. a) rudele de pina la gradul al doilea inclusiv afinii;
 2. b) persoana care desfasoara, pe cont propriu sau in numele unei alte persoane, activitate concurenta cooperatiei de consum.

(3) Nerespectarea  prevederilor  alin.(2)  are  ca  efect   retragerea calitatii  de  membru  al consiliului de administratie al uniunii centrale, iar cauzarea de daune din  acest  motiv  atrage  raspunderea  prevazuta  de legislatie.

(4) In componenta consiliului de administratie,  angajatii cooperatiei de consum nu pot constitui mai mult de 1/3 din numarul  membrilor  acestuia (introdus prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 77. Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul  de  administratie al uniunii centrale indeplineste,  in perioada dintre congresele cooperatiei de consum,  atributiile congresului, cu  exceptia celor ce tin de competenta lui exclusiva daca statutul uniunii centrale nu prevede sau daca congresul cooperatiei de consum  nu  hotaraste altfel.

(2) Consiliul de administratie al uniunii centrale:

 1. a) convoaca congresul cooperatiei de consum si stabileste normele de reprezentare la congres;
 2. b) executa hotaririle congresului cooperatiei de consum;
 3. c) alege presedintele si membrii biroului executiv al uniunii centrale (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 4. d) modifica cuantumul taxelor de inscriere, al partilor sociale si al cotizatiilor de membru, aproba devizul de cheltuieli al comisiei de cenzori (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 5. e) emite recomandari privind   salarizarea,    normarea    muncii, constituirea  unor  fonduri specifice cooperatiei de consum,  in conditiile legii;
 6. f) aproba regulamentul remunerarii membrilor biroului executiv si ai comisiei de cenzori;
 7. g) organizeaza, acorda si  exercita  asistenta de specialitate si de control  economic  asupra  operatiunilor   intreprinse   de   organizatiile cooperatiste  asociate  si  de  intreprinderile  lor,  precum si de control financiar si de gestiune al  acestora,  luind  masuri  in  conformitate  cu legislatia si cu statutul uniunii centrale;
 8. h) anuleaza hotaririle ilegale  ale  organelor  de  conducere  ale organizatiilor cooperatiste asociate.
 9. i) hotaraste asupra inlocuirii membrilor consiliului de administratie, inainte de expirarea mandatului lor, pentru abateri grave de la lege sau de la statut, pentru inactivitate ori la cererea acestora;
 10. j) aproba cererile de  asociere  a  organizatiilor  cooperatiste  la uniunea  centrala,  hotaraste  asupra  incetarii  calitatii  de organizatie cooperatista asociata la uniunea centrala;
 11. k) aproba bugetul de venituri  si  cheltuieli,  distribuie  profitul realizat  de intreprinderile cooperatiste al uniunii centrale si stabileste modul de acoperire a pierderilor;
 12. l) analizeaza si aproba darile de seama anuale ale biroului executive al  uniunii centrale si concluziile comisiei de cenzori,  analizeaza darile de seama anuale ale birourilor executive  ale  organizatiilor  cooperatiste asociate;
 13. m) reprezinta cooperatia de  consum  in  relatiile  cu  autoritatile publice,  organizatiile cooperatiste internationale,  cu persoane fizice si persoane juridice din tara si strainatate;
 14. n) propune Parlamentului, Guvernului  si  altor  autoritati  publice solutionarea problemelor ce tin de activitatea cooperatiei de consum;
 15. o) hotaraste asupra constituirii intreprinderilor  cooperatiste  ale uniunii centrale si incetarii activitatii lor;
 16. p) hotaraste asupra instrainarii de bunuri ale uniunii  centrale  al caror  cost  nu  depaseste suma de 1 milion de lei numai cu acordul tuturor consiliilor de administratie ale organizatiilor cooperatiste asociate;
 17. r) aproba gajarea (inclusiv ipotecarea) si darea in  arenda  sau  in chirie a bunurilor cooperatiei de consum;
 18. s) isi da consimtamintul pentru instrainarea bunurilor cooperativelor de consum, precum si a bunurilor uniunilor teritoriale;
 19. t) exercita alte atributii conform hotaririlor congresului cooperatiei de consum, statutului uniunii centrale si legislatiei. (Conform Legii 61-XV din  21  februarie  2003  dupa  litera o) se introduc o noua litera p) si literele r) si s), iar litera p) devine litera t).

 

Articolul 78. Biroul executiv

(1) Biroul executiv al uniunii centrale activeaza permanent, conducind activitatea  curenta a acesteia in perioada dintre sedintele consiliului ei de administratie.

(2) Biroul executiv al uniunii centrale activeaza in  baza  statutului ei.

(3) Sedinta  biroului  executiv  al uniunii centrale este deliberative daca la ea participa cel putin 2/3 din numarul membrilor alesi.  Hotaririle biroului  executiv se adopta cu votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 79. Membrii biroului executiv

(1) Componenta  numerica  a  biroului  executiv al uniunii centrale si termenul pentru care sint alesi membrii biroului se stabilesc  in  statutul uniunii (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(2) Nu pot fi alesi in biroul executiv:

 1. a) rudele de pina la gradul al doilea inclusiv afinii;
 2. b) persoana care desfasoara, pe cont propriu sau in numele unei alte persoane, activitate concurenta uniunii centrale sau cooperatiei de consum.

(3) Nerespectarea  prevederilor  alin.(2)  are  ca  efect   retragerea calitatii de membru al biroului executiv al uniunii centrale,  iar cauzarea de daune atrage raspundere in conformitate cu legislatia.

(4) Biroul  executiv  este  condus  de un presedinte,  care trebuie sa cunoasca sistemul  cooperatiei  de  consum  si  sa  aiba  o  experienta  de activitate  in  domeniul  economic  de  cel  putin 3 ani (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(5) Membrii   biroului   executiv   sint   alesi   de   consiliul   de administratie,  fiind  selectati  pe  criteriul  satisfacerii   exigentelor profesionale (introdus prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

Articolul 80. Responsabilitati si raspunderi

(1) Membrii  biroului  executiv  al uniunii centrale sint responsabili de:

 1. a) efectuarea varsamintelor datorate de  organizatiile  cooperatiste asociate uniunii centrale;
 2. b) registrele cerute de lege si tinerea lor corecta;
 3. c) corectitudinea datelor despre venituri si cheltuieli;
 4. d) integritatea, administrarea judicioasa si eficienta a proprietatii uniunii centrale;
 5. e) executarea intocmai si in termen a hotaririlor congresului si ale consiliului de administratie.

(2) Membrii  biroului  executiv al uniunii centrale raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca,  avind cunostinta de incalcarile  savirsite de acestia, nu le aduc la cunostinta cenzorilor.

(3) Membrul  biroului  executiv  al  uniunii  centrale care are intr-o operatiune,  direct sau indirect,  interese  contrare  intereselor  uniunii trebuie sa le aduca la cunostinta celorlalti membri,  precum si comisiei de cenzori,  si sa nu ia parte la nici o deliberare asupra acestei operatiuni. Aceeasi  obligatie  o are membrul biroului executiv si atunci cind cunoaste ca rudele sale de pina la gradul al doilea inclusiv ori afinii au  interese intr-o anumita operatiune.

(4) Asupra  pornirii  actiunii  de  tragere  la raspundere a membrului biroului executiv al uniunii centrale hotarasc organele  de  conducere  ale uniunii, acestea desemnind persoana care sa exercite actiunea in justitie.

(5) De  la  data  hotaririi  privind  pornirea  actiunii de tragere la raspundere a membrului biroului  executiv  al  uniunii  centrale,  mandatul acestuia se suspenda.

Articolul 81. Atributiile biroului executiv

Biroul executiv al uniunii centrale:

 1. a) executa hotaririle organelor de conducere ale uniunii centrale si le informeaza despre aceasta;
 2. b) organizeaza atragerea de noi membri in uniunea centrala, incaseaza taxele de inscriere, partile sociale subscrise si cotizatiile de membru;
 3. c) tine evidenta activitatii  uniunii centrale,  intocmeste bilantul contabil si rapoarte statistice, in modul stabilit de legislatie;
 4. d) angajeaza si elibereaza personalul uniunii  centrale,  stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
 5. e) este ordonatorul de credite al uniunii centrale;
 6. f) sustine activitatea economica  si  financiara  a  organizatiilor cooperatiste asociate;
 7. g) administreaza fondurile uniunii centrale pe baza normativelor  de constituire si de utilizare a acestora;
 8. h) organizeaza controlul financiar  de  gestiune  al  organizatiilor cooperatiste asociate, analizeaza si valorifica concluziile controlului;
 9. i) prezinta spre aprobare consiliului de administratie programul annual de activitate economica si financiara, bugetul de venituri si cheltuieli;
 10. j) analizeaza periodic activitatea  uniunii  centrale  si  ia masuri pentru imbunatatirea acestei activitati;
 11. k) examineaza problemele   privind   infiintarea    intreprinderilor cooperatiste ale uniunii centrale,  precum si privind incetarea activitatii lor,  si  prezinta  deciziile  respective  spre  aprobare  consiliului   de administratie (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 12. l) aproba programul de  instruire  si  perfectionare a personalului, asigura indeplinirea lui;
 13. m) elaboreaza schema de incadrare si salarizare a uniunii centrale si aproba regulamentul de salarizare a personalului acesteia;
 14. n) examineaza rezultatele reviziilor  documentare ale organizatiilor cooperatiste controlate;
 15. o) propune consiliului administrativ spre aprobare problemele privind retragerea si excluderea din uniunea centrala;
 16. p) stabileste si modifica,  in  limitele  competentei,  preturile la marfurile  si  serviciile  prestate  de  intreprinderile  cooperatiste  ale uniunii centrale;
 17. r) aproba regulamentul de   ordine   interioara   al   aparatului, regulamentele  subdiviziunilor,  programul  de   activitate   al   biroului executiv;
 18. s) propune spre aprobare  consiliului  de  administratie   statutele intreprinderilor  cooperatiste  ale uniunii (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 19. t) sisteaza actiunea actelor  ilegale si a celor contrare statutului uniunii  centrale,  emise  de  organele  de  conducere  ale  organizatiilor cooperatiste asociate;
 20. u) examineaza problemele privind instrainarea bunurilor  din  cadrul uniunii centrale si prezinta deciziile respective spre aprobare consiliului de administratie (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003);
 21. v) examineaza si propune  spre aprobare consiliului de administratie gajarea (inclusiv ipotecarea) si darea in arenda sau in chirie a  bunurilor cooperativelor   de  consum,  ale  uniunilor  teritoriale  si  ale  uniunii centrale;
 22. x) inlatura de la exercitarea atributiilor conducatorii organizatiilor cooperatiste asociate pentru  abateri  de  la  prevederile  legale si/sau statutare;
 23. y) rezolva alte probleme stabilite de statut, de congresul cooperatiei de consum sau de consiliul de administratie al uniunii centrale. (Conform Legii Nr.61-XV din 21 februarie  2003  dupa  litera  u)  se introduce o noua litera v), iar literele v) si x) devin literele x) si y).

TITLUL IV

DISPOZITII COMUNE

Capitolul XI

DISPOZITII COMUNE

Sectiunea 1. Organizarea juridica, statutul si inregistrarea de stat a organizatiilor cooperatiste de consum

Articolul 82. Formele de organizare juridica

(1) Formele  de  organizare  juridica a organizatiilor cooperatiste de consum sint:

 1. a) cooperativa de consum;
 2. b) uniunea teritoriala a cooperativelor de consum;
 3. c) uniunea centrala a cooperativelor de consum.

(2) In cadrul organizatiilor cooperatiste de consum  se  pot  infiinta intreprinderi cooperatiste.

(3) Denumirea    organizatiilor    cooperatiste   de   consum   si   a intreprinderilor cooperatiste, actele, stampilele si firmele lor trebuie sa contina sigla COOP.

Articolul 83. Statutul organizatiei cooperatiste de consum

Statutul organizatiei  cooperatiste  de  consum  se elaboreaza pe baza unui statut-cadru, aprobat de congresul cooperatiei de consum,  in care  se vor consemna obligatoriu:

 1. a) denumirea si sediul organizatiei cooperatiste de consum;
 2. b) obiectivele ei;
 3. c) modul de inscriere  in  organizatia  cooperatista  de  consum  si incetarea calitatii de membru al organizatiei;
 4. d) modul de achitare a taxei de inscriere  de  depunere  a  partilor sociale subscrise si a cotizatiilor de membru;
 5. e) raspunderea pentru neindeplinirea obligatiilor;
 6. f) componenta si competenta  organelor  de  conducere si de control, modul in care ele tin sedinte si adopta hotariri;
 7. g) modul de acoperire a pierderilor;
 8. h) modul de reorganizare si lichidare a organizatiei cooperatiste;
 9. i) modul de distribuire a proprietatii organizatiei cooperatiste  de consum in cazul incetarii activitatii ei.

Articolul 84. Inregistrarea de stat

(1) Inregistrarea  de  stat  a  organizatiei  cooperatiste de consum o efectueaza   Ministerul   Justitiei.   Intreprinderea   cooperatista   este inregistrata  la  Camera  Inregistrarii  de  Stat  de  pe  linga Ministerul Justitiei.

(2) Pentru  inregistrarea  organizatiei  cooperatiste  de  consum,  se prezinta Ministerului Justitiei:

 1. a) cererea;
 2. b) procesul-verbal al adunarii  de  constituire  (adunarea generala,conferinta, congresul), semnat de presedintele si secretarul adunarii;
 3. c) statutul organizatiei cooperatiste de consum, aprobat de adunarea de constituire.

(3) Pentru  inregistrarea  intreprinderii  cooperatiste,  se  prezinta

Camerei Inregistrarii de Stat de pe linga Ministerul Justitiei:

 1. a) cererea;
 2. b) hotarirea de infiintare a intreprinderii cooperatiste;
 3. c) statutul intreprinderii cooperatiste.

(4) Refuzul de a inregistra  organizatia  cooperatista  de  consum  si intreprinderea  cooperatista  poate  fi  contestat  in  modul  stabilit  de legislatie.

(5) Organizatia cooperatista de consum si intreprinderea  cooperatista primesc  personalitate  juridica la data inregistrarii.  Dupa inregistrare, organizatia   cooperatista   de   consum   este   inscrisa   in   Registrul organizatiilor necomerciale.

Sectiunea a 2-a. Comisia de cenzori (cenzorii)

Articolul 85. Comisia de cenzori (cenzorii)

(1) Organizatiile  cooperatiste  de  consum  isi  formeaza  comisie de cenzori conform prevederilor statutare.  Cenzorii sint alesi din  rindurile membrilor  cooperatori de catre organul suprem de conducere al organizatiei cooperatiste de consum.

(2) Nu pot fi cenzori,  iar daca au fost alesi isi inceteaza calitatea de membru al comisiei de cenzori:

 1. a) rudele de pina  la  gradul  al  doilea  inclusiv afinii membrului biroului executiv;
 2. b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decit cele de cenzor  remuneratie  de  la organizatia cooperatista la care sint cenzori;
 3. c) persoanele care au antecedente  penale  nestinse,  rezultate  din infractiuni intentionate;
 4. d) alte persoane, in conditiile prevazute de statut.

(3) Cenzorii   aduc   la   cunostinta   organelor   de  conducere  ale organizatiei cooperatiste de consum neregulile,  incalcarile  dispozitiilor legale si statutare pe care le constata.

(4) Cenzorii   prezinta   organelor   de  conducere  ale  organizatiei cooperatiste de  consum  dari  de  seama  in  conformitate  cu  prevederile statutare.

(5) Cenzorii participa, fara drept de vot, la sedintele consiliului de administratie,  iar  presedintele  comisiei  de  cenzori  participa  si  la sedintele biroului executiv.

(6) In cadrul deliberarilor, cenzorii pot expune opinii separate, care se anexeaza la rapoartele pe care le prezinta organelor  de  conducere  ale organizatiei cooperatiste de consum.

(7) Fara   concluziile  comisiei  de  cenzori,  organul  respectiv  de conducere al organizatiei cooperatiste de consum nu poate  aproba  bilantul contabil,  contul  de  profit  si  de pierderi,  si nici nu poate instraina proprietatea.

(8) Deliberarile si  constatarile  facute  de  cenzori  in  exercitiul mandatului lor se consemneaza intr-un registru special.

(9) Cenzorii  pot  fi  revocati  de  catre  organele  de conducere ale organizatiei cooperatiste de consum conform statutului ei.

 

Articolul 86. Drepturile si obligatiile cenzorilor

(1) Cenzorii au dreptul:

 1. a) sa supravegheze respectarea  legii  si  statutului   organizatiei cooperatiste de consum;
 2. b) sa ceara convocarea  in  sedinta  ordinara  sau  extraordinara  a organelor de conducere ale organizatiei cooperatiste de consum daca  nu  au fost convocate in modul stabilit;
 3. c) sa participe la adunarile ordinare sau extraordinare ale organelor de conducere ale organizatiei cooperatiste de consum;
 4. d) sa solicite inscrierea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le cred necesare.

(2) Cenzorii  sint  obligati  sa  supravegheze si sa verifice intreaga gestiune  a  organizatiei  cooperatiste  de  consum,  tinerea  registrelor, intocmirea,  in  concordanta cu ele si cu prevederile legale,  a bilantului contabil,  a contului de profit si pierderi, evaluarea proprietatii conform regulilor  de  intocmire a bilantului contabil.  Rezultatele verificarii si propunerile referitoare la bilantul contabil si la repartizarea  profitului cenzorii  le  prezinta organelor de conducere ale organizatiei cooperatiste intr-un raport detaliat.

(3) Alte  atributii  ale  cenzorilor  sint  reglementate  de  statutul organizatiei  cooperatiste  de  consum  sau  de  regulamentul  comisiei  de cenzori.

Sectiunea a 3-a. Salariatii

Articolul 87. Salariatii organizatiei cooperatiste de consum

(1) Pentru atingerea obiectivelor propuse,  organizatiile cooperatiste de  consum  angajeaza  personal  salariat,  inclusiv  din  rindul membrilor cooperatori.

(2) Salariatii organizatiei  cooperatiste  de  consum  beneficiaza  de drepturile  si  au  obligatiile care rezulta din calitatea de salariat,  in conformitate cu legislatia si  cu  statutul  organizatiei  cooperatiste  de consum.

(3) Organizatia   cooperatista  de  consum  poate  stabili  facilitate suplimentare pentru salariatii sai.

Sectiunea a 4-a. Registrele

Articolul 88. Registrele

(1) In  afara  evidentelor  prevazute   de   legislatie,   organizatia cooperatiei de consum tine:

 1. a) un registru al   membrilor   cooperatori   (al   organizatiilor cooperatiste asociate),  in care se inscriu numele si  prenumele  membrului cooperator   (denumirea  organizatiei  cooperatiste  asociate),  domiciliul (sediul),  data inscrierii,  retragerii  sau  excluderii,  partile  sociale subscrise,  varsamintele  facute  in  contul  partilor  sociale  si partile sociale retrase;
 2. b) un registru al sedintelor organului suprem de  conducere  si  ale consiliului  de  administratie,  in  care  se  consemneaza toate hotaririle adoptate de ele;
 3. c) un registru al sedintelor biroului executiv, in care se consemneaza toate deciziile lui;
 4. d) un registru al   deliberarilor,  constatarilor  si  hotaririlor cenzorilor in exercitiul mandatului;
 5. e) alte registre prevazute de statut.

(2) Organele responsabile de tinerea  registrelor  sint  stabilite  in statutul organizatiei cooperatiste de consum.

Capitolul XII

PROPRIETATEA COOPERATIEI DE CONSUM

Articolul 89. Statutul si structura proprietatii organizatieicooperatiste de consum

(1) Proprietatea cooperatiei de consum este privata,  ocrotita de lege si  se  compune  dintr-o parte divizibila si alta indivizibila (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(2) Partea divizibila  a  proprietatii  organizatiei  cooperatiste  de consum  cuprinde  partile  sociale  depuse  de  membrii  cooperatori sau de organizatiile cooperatiste asociate.

(3) Partea indivizibila a  proprietatii  cooperatiei  de  consum  este inscrisa  dupa  organizatiile  cooperatiste  si cuprinde intreg patrimonial acumulat pe parcursul  activitatii  acestora,  fara  partea  mentionata  la alineatul  (2).  Partea indivizibila a proprietatii nu poate fi insusita de membrii   cooperatori   sau   de   organizatiile   cooperatiste   asociate.

Instrainarea    bunurilor    proprietatii    indivizibile   inscrise   dupa cooperativele de consum si uniunile teritoriale  poate  avea  loc  doar  cu consimtamintul   organizatiilor   cooperatiste   ierarhic   superioare,  in conditiile  prezentei  legi.  Contractele  de  instrainare  a  proprietatii cooperatiei  de  consum  incheiate  fara respectarea prevederilor prezentei legi sint nule de drept (in redactia Legii Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(4) Proprietatea organizatiei cooperatiste de consum este formata din:

 1. a) taxe de inscriere, parti sociale, cotizatii de asociere  si  alte contributii  benevole  ale  membrilor  cooperatori  si  ale  organizatiilor cooperatiste asociate;
 2. b) venituri proprii, imprumuturi si credite;
 3. c) granturi, donatii si mijloace din alte surse neinterzise de lege.

Articolul 90. Partile sociale

(1) Partea sociala se depune in bani.  Cuantumul unei parti sociale se stabileste  la adunarea de constituire si poate fi modificat de organele de conducere ale organizatiei cooperatiste conform statutului.

(2) Membrii cooperatori si  organizatiile  cooperatiste  asociate  pot subscrie una sau mai multe parti sociale.

(3) Partile sociale nu pot fi:

 1. a) cesionate, instrainate, constituite  prin  titluri negociabile si nici purtatoare de dobinzi;
 2. b) utilizate pentru plata   datoriilor   personale   ale   membrilor cooperatori  si  a  datoriilor organizatiilor cooperatiste asociate fata de organizatia cooperatista de consum sau fata de terti.

(4) Evidenta  membrilor  cooperatori,  a  organizatiilor  cooperatiste asociate,  precum  si  a  partilor  sociale subscrise si a partilor sociale depuse de acestia,  se tine de organizatia cooperatista de  consum  intr-un registru special.

(5) Membrul  cooperator  sau  organizatia  cooperatista asociata poate sa-si retraga,  la cerere,  una sau mai multe parti  sociale,  raminind  cu acelasi statut atita timp cit detine cel putin o parte sociala.

(6) Partile  sociale  nesolicitate trec in proprietatea indivizibila a organizatiei cooperatiste.

(7) Majorarea  partilor  sociale  poate  fi  dispusa  doar pentru noii membri cooperatori si  pentru  cei  ce  subscriu  noi  parti  sociale  dupa majorarea acestora (introdus prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie 2003).

(8) Membrii cooperatori pot  suplini  partile  sociale  pina  la  noul cuantum.  Nesuplinirea  partilor  sociale nu poate servi drept temei pentru excluderea din cooperativa de consum sau pentru lipsirea de vot in organelle de  conducere  ale  acesteia (introdus prin Legea Nr.61-XV din 21 februarie2003).

Articolul 91. Taxa de inscriere

(1) Taxa de inscriere este obligatorie,  avind menirea  de  a  acoperi cheltuielile de admitere in organizatia cooperatista de consum.

(2) Cuantumul   taxei  de  inscriere  este  stabilit  la  adunarea  de constituire a organizatiei cooperatiste de consum si poate fi modificat  de organele de conducere ale organizatiei conform statutului ei.

(3) La  incetarea  calitatii  de  membru  cooperator si de organizatie cooperatista asociata, taxa de inscriere nu se restituie.

Articolul 92. Cotizatia de membru

(1) Cotizatia de  membru  este  o  plata  anuala,  obligatorie  pentru organizatiile  cooperatiste asociate,  menita sa asigure buna functionare a uniunii teritoriale si a uniunii centrale.

(2) Cuantumul defalcarilor in forma de cotizatie de membru si termenul de  plata  se aproba la adunarea de constituire a organizatiei cooperatiste de consum si pot fi modificate prin hotarire a organului ei de conducere.

(3) La  incetarea  calitatii  de  organizatie  cooperatista  asociata, cotizatia nu se restituie.

Articolul 93. Transmiterea proprietatii cooperatiste

(1) Organizatia cooperatista de consum transmite intreprinderilor sale cooperatiste,  cu titlu de posesiune si  folosinta,  proprietatea  necesara activitatii lor.

(2) Activele   fixe   si   circulante,   proprietate   a  organizatiei cooperatiste,  precum   si   cele   din   folosinta   intreprinderilor   ei cooperatiste,  pot fi instrainate sau date in folosinta numai contra plata, in conditiile stabilite de  lege  si  statutul  organizatiei  cooperatiste. Orice instrainare,  cu orice titlu, facuta cu incalcarea acestor prevederi, este nula.

(3) Veniturile intreprinderilor cooperatiste  sint  directionate  spre satisfacerea scopurilor statutare ale organizatiei cooperatiste.

Articolul 94. Raspunderea patrimoniala

(1) Pentru obligatiile sale, organizatia cooperatista de consum poarta raspundere cu intreaga sa proprietate.

(2) Organizatia cooperatista de consum  nu  poarta  raspundere  pentru obligatiile   membrilor  sai,  iar  acestia  nu  poarta  raspundere  pentru obligatiile organizatiei cooperatiste de consum decit in limitele  partilor sociale depuse.

(3) Organizatia   cooperatista  de  consum  poarta  raspundere  pentru obligatiile  intreprinderilor  sale  cooperatiste  numai  cu   proprietatea transmisa  lor,  iar  intreprinderile cooperatiste poarta raspundere pentru obligatiile organizatiei cooperatiste cu intreaga lor proprietate.

Articolul 95. Mijloacele financiare

(1) Mijloacele financiare ale organizatiei cooperatiste de  consum  se formeaza din sursele indicate la art.89 alin.(4).

(2) Organizatia  cooperatista  de  consum  poate  opera  la realizarea obiectivelor sale cu achitari in numerar sau prin virament.

Articolul 96. Fondurile

(1) Organizatia cooperatista de consum poate avea:

 1. a) fond al partilor sociale;
 2. b) fond de dezvoltare;
 3. c) fond de rezerva;
 4. d) fond de risc;
 5. e) alte fonduri, in conformitate cu prevederile legale si statutare.

(2) Marimea,  modul  de  formare  si  de   completare   a   fondurilor organizatiei  cooperatiste  de  consum  sint  stabilite  de  organele ei de conducere.

(3) Pierderile organizatiei cooperatiste de consum  se  acopera  annual din  contul  mijloacelor  proprii,  in  modul  stabilit  de  organele ei de conducere.

Capitolul XIII

INCETAREA ACTIVITATII ORGANIZATIILOR COOPERATISTE DE CONSUM

Articolul 97. Incetarea activitatii

(1) Activitatea organizatiei cooperatiste  de  consum  inceteaza  prin reorganizare sau lichidare.

(2) Incetarea activitatii intreprinderii cooperatiste este similara cu cea  a  organizatiei  cooperatiste  de  consum,  aplicindu-se   prevederile specifice prevazute de prezenta lege.

Sectiunea 1. Reorganizarea organizatiei cooperatiste de consum

Articolul 98. Modul de reorganizare

(1) Organizatia  cooperatista de consum se reorganizeaza prin fuziune, asociere, divizare, separare, transformare.

(2) Organizatia cooperatista de consum  se  reorganizeaza  in  temeiul hotaririi organului ei suprem de conducere.

(3) In cazurile stabilite de lege,  organizatia cooperatista de consum se poate reorganiza prin divizare sau separare si in temeiul unei  hotariri judecatoresti.

(4) Organizatia  cooperatista de consum se considera reorganizata,  cu exceptia cazului de reorganizare prin asociere,  din momentul inregistrarii de stat a organizatiei cooperatiste de consum nou-infiintate.

(5) In  cazul  reorganizarii  organizatiei cooperatiste de consum prin asociere cu ea a unei alte organizatii cooperatiste  de  consum,  prima  se considera reorganizata din momentul inscrierii, in Registrul organizatiilor necomerciale,  a  datelor   despre   incetarea   activitatii   organizatiei cooperatiste de consum asociate.

Articolul 99. Procedura de reorganizare

(1) In  cazul  fuziunii  organizatiilor cooperatiste de consum,  toate drepturile patrimoniale si obligatiile  fiecareia  din  ele  se  transfera, potrivit  actului  de predare-preluare, organizatiei cooperatiste de consum infiintate in urma fuziunii.

(2) In cazul asocierii unei organizatii cooperatiste de  consum  cu  o alta,  cea din urma primeste, in conformitate cu actul de predare-preluare, toate drepturile patrimoniale si obligatiile organizatiei  cooperatiste  de consum asociate.

(3) In   cazul   divizarii   organizatiei   cooperatiste   de  consum, organizatiile cooperatiste de consum infiintate in urma divizarii  primesc, potrivit  bilantului  divizarii,  drepturile  patrimoniale  si  obligatiile organizatiei cooperatiste de consum reorganizate.

(4) In cazul separarii din organizatia cooperatista de consum  a  unei sau  a  mai  multor  organizatii  cooperatiste  de consum,  fiecare din ele primeste,  potrivit bilantului divizarii, partile respective din drepturile patrimoniale   si  din  obligatiile  organizatiei  cooperatiste  de  consum reorganizate.

(5) In cazul transformarii organizatiei cooperatiste de  consum  in  o alta organizatie cooperatista de consum, organizatia cooperatista de consum nou-infiintata  primeste  toate  drepturile  patrimoniale  si   obligatiile organizatiei cooperatiste de consum transformate.

Articolul 100. Actul de predare-preluare si bilantul divizarii (1) Actul  de  predare-preluare  si  bilantul  divizarii  vor cuprinde prevederi referitoare la succesiunea de drept asupra tuturor drepturilor si obligatiilor  organizatiei  cooperatiste  de consum reorganizate,  inclusive asupra obligatiilor contestate de parti.

(2) Actul de predare-preluare si bilantul divizarii se aproba de catre organele  de  conducere  ale  organizatiei  cooperatiste  de  consum  si se prezinta,  impreuna cu documentele de constituire,  pentru inregistrarea de stat  a  organizatiei  cooperatiste  de  consum  nou-infiintate  sau pentru modificarea documentelor de constituire ale  organizatiei  cooperatiste  de consum existente.

(3) Neprezentarea,  impreuna cu documentele de constituire,  a actului de predare-preluare si a bilantului divizarii, precum si lipsa  din  aceste documente  a  dispozitiei  privind succesiunea de drept asupra obligatiilor organizatiei   cooperatiste   de   consum   reorganizate   atrag    refuzul inregistrarii de stat a organizatiei cooperatiste de consum nou-infiintate.

Articolul 101. Garantarea drepturilor creditorilor

(1) Dupa decizia de reorganizare, organul de conducere al organizatiei cooperatiste este obligat sa informeze in scris despre  aceasta  creditorii organizatiei cu o luna inainte de reorganizare.

(2) Creditorul  organizatiei  cooperatiste  de  consum  in  proces  de reorganizare este in drept  sa-i  ceara  executarea  inainte  de  termen  a creantelor si repararea prejudiciilor.

(3) Daca  bilantul  divizarii  nu  da  posibilitatea  de a fi stabilit succesorul  de  drepturi   al   organizatiei   cooperatiste   reorganizate, organizatiile  cooperatiste nou-infiintate  raspund  solidar de obligatiile organizatiei cooperatiste reorganizate in fata creditorilor acesteia.

Sectiunea a 2-a. Lichidarea organizatiilor cooperatiste de consum

Articolul 102. Lichidarea

(1) Lichidarea  organizatiei  cooperatiste  de   consum   conduce   la incetarea activitatii ei fara trecerea pe cale succesorala a drepturilor si obligatiilor ei la alte organizatii.

(2) Organizatia cooperatista de consum se lichideaza prin hotarire:

 1. a) a organului ei suprem de conducere, in conformitate cu conditiile prevazute in statut;
 2. b) a instantei de judecata, conform legislatiei.

(3) Organizatia  cooperatista  de  consum  se  considera lichidata din momentul radierii ei din Registrul organizatiilor necomerciale.

Articolul 103. Comisia de lichidare (lichidatorul)

(1) Lichidarea organizatiei cooperatiste de consum  se  efectueaza  de comisia  de  lichidare  sau  de lichidator,  desemnati de organul suprem de conducere sau, dupa caz, de instanta de judecata.

(2) Atributiile fiecarui membru al comisiei de lichidare se  stabilesc de aceasta.

(3) Hotarirea  de  formare  a  comisiei  de  lichidare,  cuprinzind si specimenele semnaturilor  membrilor  comisiei,  se  transmite  Ministerului Justitiei.

(4) Toate  actele  emise de organizatia cooperatista de consum care se lichideaza trebuie sa contina informatii ca aceasta este in lichidare.

(5) Membrii comisiei de lichidare  (lichidatorul)  sint  obligati  ca, indata dupa ce intra in functiune,  sa faca inventarul, sa incheie bilantul contabil,  in care sa constate situatia exacta  a  activului  si  pasivului organizatiei cooperatiste, si sa le semneze.

(6) Membrii  comisiei  de  lichidare  (lichidatorul)  sint obligati sa primeasca si sa pastreze proprietatea organizatiei cooperatiste de  consum, registrele ce li s-au incredintat si actele acesteia.  De asemenea,  ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii,  in  ordinea  efectuarii lor.

(7) Membrii comisiei de lichidare (lichidatorul) isi exercita mandatul sub controlul cenzorilor.

(8) Inainte  de  a  achita  celelalte  creante  comisia  de  lichidare (lichidatorul)  nu  poate restitui membrilor cooperatori sau organizatiilor cooperatiste asociate partile sociale.

(9) O data cu desemnarea comisiei  de  lichidare  sau  lichidatorului, activitatea  organelor de conducere ale organizatiei cooperatiste de consum isi inceteaza activitatea,  cu exceptia  organului  suprem  in  cazul  cind acesta formeaza comisia de lichidare.

Articolul 104. Procedura de lichidare

(1) In   hotarirea   de   lichidare  a  organizatiei  cooperatiste  se stabileste procedura si termenele in care se va efectua lichidarea. Comisia de  lichidare  (lichidatorul)  publica  in  Monitorul Oficial al Republicii Moldova  un  aviz  despre  lichidarea  organizatiei  cooperatiste,   despre procedura si termenele in care se va efectua lichidarea, termenul limita de inaintare a creantelor de catre creditori,  care nu trebuie sa fie mai  mic de 2 luni din momentul publicarii avizului despre lichidare.

(2) Comisia    de    lichidare   (lichidatorul)   evalueaza   activele organizatiei cooperatiste de consum care se lichideaza (bunurile  si  toate obligatiile ei patrimoniale), stabileste creantele, comunicind creditorilor ca organizatia se lichideaza,  ia masuri pentru  perceperea  datoriilor  de debitori.

(3) Dupa  expirarea  termenului  de  inaintare  a  creantelor de catre creditori,  comisia de lichidare  (lichidatorul)  prezinta,  spre  aprobare organului  care  a  infiintat-o,  un  proces-verbal de evaluare a activelor organizatiei  cooperatiste  de  consum,  lista  creantelor   inaintate   de creditori  si  suma acestora,  precum si rezultatul examinarii lor.  Aceste documente se aproba de catre organul de conducere al  organizatiei  sau  de instanta  de  judecata  care  a  emis  hotarirea de lichidare si se aduc la cunostinta fiecarui creditor.

(4) Daca in procesul lichidarii organizatiei cooperatiste de consum se stabileste  ca  datoriile acesteia depasesc activele,  din care cauza ea nu este in stare sa execute creantele creditorilor,  organul care a  infiintat comisia  de lichidare a organizatiei cooperatiste de consum este obligat sa actioneze in judecata deschiderea procedurii falimentare sau sa-si  anuleze hotarirea cu privire la lichidare.

(5) Comisia  de  lichidare  (lichidatorul),  dupa  executarea  tuturor creantelor,  intocmeste bilantul de lichidare si il  prezinta,  o  data  cu predarea   proprietatii  ramase  a  organizatiei  cooperatiste  de  consum, organului care a infiintat comisia de lichidare.

Articolul 105. Executarea creantelor

(1) Creantele fata de  organizatia  cooperatista  de  consum  care  se lichideaza se executa, din contul proprietatii ei in urmatoarea succesiune:

 1. a) creantele persoanelor fizice   fata   de  care  debitorul  este raspunzator de prejudicierea sanatatii lor sau este raspunzator in legatura cu moartea, pe calea capitalizarii platilor respective pe unitate de timp;
 2. b) creantele salariatilor din organizatia cooperatista de consum ce se lichideaza privind plata salariului pentru perioada de  pina  la  6  luni precedente emiterii hotaririi de lichidare;
 3. c) achitarea cu bugetul  pentru  perioada de pina la un an precedent emiterii hotaririi de lichidare;
 4. d) alte creante.

(2) Comisia de lichidare (lichidatorul) incepe  sa  execute  creantele din  ziua  aprobarii procesului-verbal de evaluare a activelor organizatiei cooperatiste  de  consum,   potrivit   listei   creantelor   inaintate   si rezultatului  examinarii  lor.  Exceptie fac creantele indicate la alin.(1) lit.d),  executarea lor efectuindu-se dupa expirarea  unei  luni  din  ziua aprobarii documentelor enumerate.

(3) Executarea  creantelor  din  fiecare  rind se face proportional cu suma  creantelor  fiecarui  creditor  din  rindul   respectiv.   Executarea creantelor   din  rindul  urmator  se  face  dupa  executarea  integrala  a creantelor din rindul precedent.

(4) Creantele stabilite si  inaintate  dupa  expirarea  termenului  de inaintare   a   lor,   se  executa  din  contul  proprietatii  organizatiei cooperatiste ramase dupa executarea creantelor stabilite  si  inaintate  in termen.

(5) Creantele  asigurate  cu  gaj  se  executa  in  mod  preferential, indiferent de rindul de  executare  a  creantelor  altor  creditori  si  de termenul de inaintare a creantelor.

(6) Creantele  neexecutate  din  partea  indivizibila  de  bunuri  ale organizatiei cooperatiste de consum din  cauza  insuficientei  acestora  se executa  din  partile  sociale  ale membrilor ei,  iar daca si acestea sint insuficiente, creantele se considera stinse.

(7) Se  considera  stinse  creantele  nerecunoscute  de   comisia   de lichidare  (lichidator)  daca  creditorii,  in  termen de o luna de la data primirii instiintarii despre nerecunoasterea,  in intregime sau partiala, a creantelor lor, nu actioneaza in judecata executarea acestor creante.

(8) Bunurile  ramase  dupa  executarea  creantelor si dupa restituirea partilor sociale se transmit dupa cum urmeaza:

 1. a) in cazul cooperativei de consum – uniunii teritoriale din care face parte;
 2. b) in cazul uniunii  teritoriale  –  uniunii  centrale din care face parte;
 3. c) in cazul uniunii centrale – organizatiilor cooperatiste de consum.

Articolul 106. Radierea din registru

Dupa expirarea  termenelor  de  inaintare  a  creantelor,  comisia  de lichidare (lichidatorul) intocmeste bilantul contabil final si il semneaza. Hotarirea comisiei de lichidare,  insotita de  concluziile  cenzorilor,  se depune   in  Registrul  organizatiilor  necomerciale  pentru  organizatiile cooperatiei de consum si  in  Registrul  organizatiilor  comerciale  pentru intreprinderile cooperatiste, solicitindu-se radierea acestora.

TITLUL V

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Articolul 107

(1) Statutul-cadru  al  organizatiei  cooperatiste  de  consum  va  fi aprobat de consiliul de administratie al uniunii centrale.

(2) Organizatiile cooperatiste de consum vor aduce,  in termen  de  un an, statutele lor in conformitate cu prezenta lege.

(3) Reinregistrarea  organizatiilor  cooperatiste de consum,  potrivit prevederilor prezentei legi, se efectueaza gratuit.

Articolul 108

(1) Terenurile transmise in folosinta organizatiilor  cooperatiste  de consum  si intreprinderilor lor cooperatiste isi mentin acest regim juridic pe durata existentei acestora.  Terenurile transmise sint cumparate  si/sau privatizate  in mod prioritar de catre organizatiile cooperatiste de consum si  intreprinderile  lor  cooperatiste,  la  cerere,  in  conformitate   cu legislatia.

(2) Terenurile  aflate  in  folosinta  organizatiilor  cooperatiste de consum si  a  intreprinderilor  lor  cooperatiste  nu  pot  fi  instrainate persoanelor  fizice  sau  juridice  fara  acordul  scris  al organizatiilor cooperatiste de consum.

Articolul 109

(1) Bunurile  organizatiei  cooperatiste  de  consum dobindite pina la intrarea  in  vigoare  a  prezentei  legi,  cu  exceptia  partilor  sociale subscrise,  depuse  si  consemnate in registrul de evidenta al organizatiei cooperatiste de consum, se considera proprietate indivizibila a acesteia.

(2) Partile  sociale  detinute de membrii cooperatori in cooperativele de consum la data de 1 ianuarie 1992 se indexeaza pina la o  parte  sociala deplina.  Membrii  cooperatori  carora  li  s-au indexat partile sociale se restabilesc in cooperativele de  consum  respective  (introdus  prin  Legea Nr.61-XV  din  21 februarie 2003;  in redactia Legii Nr.314-XV din 18 iulie 2003).

Articolul 110

Prezenta lege  intra  in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Articolul 111

Guvernul, in termen de 6 luni de la intrarea in  vigoare  a  prezentei legi:va aduce actele sale in concordanta cu prevederile ei; va prezenta  Parlamentului  propuneri  privind  punerea legislatiei in concordanta cu prezenta lege.

PRESEDINTELE

PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV

 

ARHIVA

 

Articolul 8 alineatul (1):

(1) Organizatia cooperatista de consum este administrata pe principiul democratismului si al participarii membrilor ei la luarea de decizii.

Articolul 10 alineatul (2):

(2) Organul de conducere al organizatiei cooperatiste de consum  poate hotari,  dupa  caz,  ca unele sedinte sa fie inchise si unele decizii sa nu fie date publicitatii.

Articolul 18 alineatul (4), litera a):

 1. a) de dreptul defalcarii, inainte de impozitare, a pina la 10 la suta din venit  pentru fondul de dezvoltare a bazei tehnico-materiale si pentru completarea mijloacelor circulante proprii;
 2. a) de dreptul de a plati doar o singura data (la amplasarea initiala) taxa pentru amplasarea unitatilor de comert (in redactia Legilor Nr.523-XV din 11 octombrie 2001; Nr.646-XV din 16 noiembrie 2001).

Articolul 18 alineatul (4), litera c):

 1. c) de scutire de  taxa  pe  valoarea adaugata pentru mijloacele fixe transmise de la bilant la bilant in cadrul cooperatiei de consum;

Articolul 29, alineatele (2) si (3):

(2) Hotarirea de excludere din cooperativa de  consum  este  emisa  de consiliul  de administratie al cooperativei si se prezinta spre aprobare la urmatoarea adunare generala a membrilor cooperatori.

(3) Inainte ca adunarea generala a membrilor cooperatori sa se exprime asupra hotaririi de excludere,  membrul cooperator poate contesta hotarirea prezentind adunarii argumentele de rigoare.

Articolul 35 alineatul (2), fraza a doua:

In caz de convocare repetata, adunarea generala este deliberativa daca la  ea  participa  cel  putin  1/3 din numarul membrilor cooperatori sau al reprezentantilor alesi din sectoarele cooperatiste.

Articolul 37 alineatul (3):

(3) Adunarea  sectorului  cooperatist  este  deliberativa  daca  la ea participa cel putin 1/3 din numarul membrilor lui cooperatori.  In  caz  de convocare  repetata,  adunarea  este  deliberativa daca la ea participa cel putin 1/5 din numarul membrilor cooperatori din sector.

Articolul 40 alineatul (1):

(1) Consiliul  de administratie al cooperativei de consum indeplineste atributii ce tin de competenta adunarii  generale,  cu  exceptia  celor  de competenta  exclusiva  a  acesteia.  Statutul  cooperativei de consum poate stabili sau adunarea generala poate hotari ca consiliul de administratie sa exercite si atributii ce tin de competenta exclusiva a adunarii generale.

Articolul 42 alineatul (4):

(4) In termen de 30 de  zile  de  la  alegerea  sa,  membrul  biroului executiv  al cooperativei de consum este obligat sa depuna,  sub sanctiunea revocarii,  o garantie baneasca,  al carei cuantum este stabilit in statut. Garantia  este  restituita dupa eliberarea din functie a membrului biroului executiv,  dar nu inainte de data la care adunarea generala aproba bilantul contabil  al  ultimului exercitiu financiar in care membrul a functionat si dupa descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar respectiv.

Articolul 54 alineatul (3), fraza a doua:

In caz de convocare repetata,  conferinta este deliberativa daca la ea participa  cel  putin  1/3  din  numarul reprezentantilor cooperativelor de consum.

Articolul 58 alineatul (2), literele d) si g):

 1. d) modifica si completeaza statutul uniunii teritoriale;
 2. g) alege si revoca membrii  biroului  executiv  si  ai  comisiei  de cenzori;

Articolul 59 alineatul (3):

(3) Sedinta biroului executiv al uniunii teritoriale este deliberative daca la ea  participa  majoritatea  membrilor  alesi.  Hotaririle  biroului executiv se adopta cu votul majoritatii membrilor alesi.

Articolul 60 alineatul (4):

(4) In termen de 30 de  zile  de  la  alegerea  sa,  membrul  biroului executiv  al  uniunii  teritoriale  este  obligat  sa depuna sub sanctiunea revocarii,  o garantie baneasca,  al carei cuantum este stabilit in statut. Garantia  este  restituita dupa eliberarea din functie a membrului biroului executiv,  dar nu inainte de data la  care  organele  de  conducere  aproba bilantul  contabil  al  ultimului  exercitiu  financiar  in  care membrul a functionat si dupa descarcarea  de  gestiune  pentru  exercitiul  financiar respectiv.

Articolul 62 alineatul (1), litera k):

 1. k) hotaraste asupra infiintarii  de  intreprinderi  cooperatiste  si incetarii activitatii lor;

Articolul 73 alineatul (3):

(3) Congresul cooperatiei  de  consum  este  deliberativ  daca  la  el participa cel putin jumatate din reprezentantii organizatiilor cooperatiste asociate.  In caz de convocare repetata, congresul este deliberativ daca la el  participa  cel  putin  1/3  din numarul reprezentantilor organizatiilor cooperatiste asociate.

Articolul 77 alineatul (2), literele c) si d):

 1. c) alege biroul executiv al uniunii centrale;
 2. d) stabileste si modifica   cuantumul   partilor   sociale   si   al cotizatiilor  de  membru,  aproba  devizul  de  cheltuieli  al  comisiei de cenzori;

Articolul 78 alineatul (3):

(3) Sedinta  biroului  executiv  al uniunii centrale este deliberative daca la ea  participa  majoritatea  membrilor  alesi.  Hotaririle  biroului executiv se adopta cu votul majoritatii membrilor alesi.

Articolul 79 alineatul (4):

(4) In termen de 30 de  zile  de  la  alegerea  sa,  membrul  biroului executiv  al  uniunii  centrale  este  obligat  sa  depuna,  sub sanctiunea revocarii,  o garantie baneasca,  al carei cuantum este stabilit in statut. Garantia  este  restituita dupa eliberarea din functie a membrului biroului executiv,  dar nu inainte de data la  care  organele  de  conducere  aproba bilantul  contabil  al  ultimului  exercitiu  financiar  in  care membrul a functionat si dupa descarcarea  de  gestiune  pentru  exercitiul  financiar respectiv.

Articolul 81 literele k), s) si u):

 1. k) hotaraste asupra infiintarii  de  intreprinderi  cooperatiste  si incetarii activitatii lor;
 2. s) aproba statutele intreprinderilor cooperatiste proprii;
 3. u) examineaza instrainarea proprietatii  din  cadrul  cooperatiei de consum;

Articolul 89 alineatul (1):

(1) Proprietatea organizatiei cooperatiste  de  consum  este  privata, ocrotita   de  lege,  si  se  compune  dintr-o  parte  divizibila  si  alta indivizibila.

Articolul 89 alineatul (3):

(3) Partea indivizibila a proprietatii  organizatiei  cooperatiste  de consum  cuprinde  intreg  patrimoniul  acumulat pe parcursul activitatii ei fara partea descrisa la alin.  (2).  Partea indivizibila a proprietatii  nu poate  fi insusita de membrii cooperatori sau de organizatiile cooperatiste asociate.

 

Comments are closed.